Захист литих виробів від корозії під час експлуатації та зберігання

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.3
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: І.М. Зінь, професор кафедри, д.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання теоретичних основ розроблення технологій протикорозійного захисту металевих виробів в агресивних робочих середовищах; 2. Вміння оцінювати фективність протикорозійного захисту металоконструкцій за заданих умов експлуатації та визначати можливі шляхи її підвищення; 3. Вміння здійснювати пошук та аналіз вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури з протикорозійного захисту металів, в тому числі з використанням комп’ютерних баз даних; 4. Здатність вибирати інгібітори корозії, засоби електрохімічного захисту, корозійностійкі матеріали та покриття для захисту обладнання та металоконструкцій; 5. Знання методів раціо-нального конструювання з погляду забезпечення корозійної тривкості конструкції; 6. Знання сучасних методів моніторингу корозії металоконструкцій та принципів організації протикорозійного захисту на нафтогазових та хімічних підприємствах, в енергетиці, на транспорті та в інших галузях промисловості.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Матеріалознавство, Методи дослідження структури і властивостей матеріалів, Механічні властивості матеріалів та методи їх визначення. Супутні дисципліни: Підвищення ресурсу литих виробів, Комп’ютерні технології у ливарному виробництві, Багатоопераційні технології ливарного виробництва
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Захист литих виробів від корозії під час експлуатації та зберігання» знайомить студентів з сучасними технологіями протикорозійного захисту металів. Студенти вивчають теоретичні основи розроблення технологій протикорозійного захисту ливарних виробів в умовах експлуатації та транспортування і зберігання. Опановують засади вибору інгібіторів корозії, засобів електрохімічного захисту, корозійностійких матеріалів та покриттів для захисту ливарних виробів та прокату металів. Вона формує у студента вміння оцінювати ефективність протикорозійного захисту металоконструкцій та деталей машин за заданих умов та визначати можливі шляхи його вдосконалення.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (40%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Томашов Н.Д. Теория коррозии и защиты металлов. М., 1959. 2. Клинов И.Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионно-стойкие материалы. М.: Машгиз, 1967. 3. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Ленинград: Химия, 1989. 4. Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошко Т.П. Основи корозії та захисту металів. Харків. Вид. НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2005. 5. Кузюков А.Н. Теория и практика коррозии и зашиты металлов и оборудования химических и нефтехимических производств. Луганськ, вид. Східноукраїнського НУ імені В.Даля, 2004. 6. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений: Справочник: В 2 т. Под ред.. А.А. Герасименко. – М.: Машиностроение, 1987. – 784 с. 7. Антропов Л.И., Макушин Е.М., Панасенко В.Ф. Ингибиторы коррозии металлов. Київ: Техніка, 1981. – 183 с. 8. Синявский В.С., Вальков В.Д., Калинин В.Д. Коррозия и защита алюминиевых сплавов. М.: Металлургия, 1986. – 368 с. 9. Хайдерсбах Р. Защита от коррозии и металловедение оборудования для добычи нефти и газа. Перевод с англ. – СПб.: Профессия, 2015. – 416 с.