Дефекти литва

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.2
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: З.А. Дурягіна, професор, д.т.н.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН9. Знання деформаційної поведінки матеріалів, закономірностей деградації структури і властивостей литих матеріалів, природи крихкого та в’язкого руйнування за різних умов навантаження, зношування та корозії. ЗН15. Знання причин появи ливарних дефектів та методів запобі-гання їх появи, способів ідентифікації усувних дефектів вилив-ків, теоретичних основ існуючих методів виправлення усувних дефектів відповідно до спеціалізації. ЗН16. Знання засад раціонального вибору матеріалів, обладнання та технологій виправлення ливарних дефектів, підвищення ресурсу литих виробів, протикорозійного захисту, методів контролю якості виливків та прогнозування їх поведінки в умовах експлуатації. УМ8. Уміння визначати механічні, технологічні, фізичні та елект-рохімічні властивості, оцінювати структуру, елементний та фа-зовий склад ливарних сплавів; застосовувати неруйнівний контроль якості виробів, проводити корозійні випробування матеріалів. УМ15. Уміння виявити ливарні дефекти, проаналізувати причини їх виникнення та запропонувати способи виправлення усувних дефектів, а також методів запобігання їх появи. УМ16. Уміння здійснити обґрунтований вибір матеріалів, обладнання та технологій виправлення ливарних дефектів, підвищення ресурсу литих деталей, захисту від корозії ливарної продукції під час експлуатації та зберігання, методів контролю якості виливків та зміни їх властивостей в процесі експлуатації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Нарисна геометрія та інженерна графіка Технологія конструкційних матеріалів Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Супутні і наступні навчальні дисципліни: Організація інженерних проектів в металургії Багатоопераційні технології ливарного виробництва Адитивні технології в ливарному виробництві
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Дефекти литва» висвітлює фізичну природу утворення дефектів під час отримання виливків, вплив хімічного складу і технологічних факторів на формування дефектів різного рівня ієрархії. Описує вплив дефектів на властивості деталей із сталей, чавунів і кольорових сплавів, які отримані різними технологіями лиття. Характеризує методи виявлення дефектів і технологічні основи їх усунення при використанні легування, мікролегування, дії фізичних полів та силових навантажень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: виконання та захист лабораторних та практичних робіт (50%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Чернышов Е., Евстигнеев А., Евлампиев А. Литейные дефекты. Причины образования. Способы предупреждения и исправления- М., «Машиностроение», 2008. – 288 с. 2. Uday A. Dabade, Rahul C. Bhedasgaonkar. Casting Defect Analysis using Design of Experiments (DoE) and Computer Aided Casting Simulation Technique / Forty Sixth CIRP Conference on Manufacturing Systems. – 2013. – P. 616-621. 3. American Foundry Society. Analysis of Casting Defects Paperback / Amer Foundrymens Society. – 2002. – P. 140. 4. David Neff. Casting Defects Handbook: Copper & Copper-Base Alloys / American Foundry Society. – 2010. – P. 88. 5. Avinash Juriani. Casting Defects Analysis in Foundry and Their Remedial Measures with Industrial Case Studies / IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering. – 2015. – Vol. 12(6). – P. 43-54.