Організація експерименту під час моделювання та оптимізації технічних систем в металургії

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.O.7
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: Т.М. Ковбасюк, асистент, к.т.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання методик оцінювання потенційних небезпек, які супроводжують технологічні процеси виготовлення та складання виробів, експлуатацію технологічного устаткування та оснащення у структурних підрозділах ливарних підприємств або організацій, принципів обґрунтованого вибору та застосування заходів запобігання небезпек та забезпечення професійної та цивільної безпеки.; 2. Знання сиплекс–решітчастого та квазірандомізаційного планування промислових експериментів; 3. Знання процедури ранжування факторів та параметрів оптимізації. 4. Вміння планувати експерименти для вирішення екстремальних задач; 5. Вміння вибрати оптимальну стратегію проведення експерименту; 6. Вміння обробляти та інтерпретувати результати експерименту; 7. Вміння застосовувати сучасні методи металургійного виробництва у створенні нових технологій та матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Супутні дисципліни: Комп’ютерні технології в ливарному виробництві Дефекти литва
Короткий зміст навчальної програми: Вивчаючи дисципліну «Організація експерименту під час моделювання та оптимізації технічних систем в металургії» студент пізнає основні принципи техніки математичного планування й оптимізації проведення експериментальних робіт під час розроблення сучасних способів металургійного виробництва й обробки конструкційних і функціональних матеріалів, набуває знання для наступної професійної діяльності. Вона формує у студента вміння та творчі навички у виборі оптимальних методів створення матеріалів різного типу: конструкційних, інструментальних, функціональних, що використовуються в металургії. Набуває необхідних практичних навиків, які дозволяють раціонально організувати експеримент в сучасних умовах металургійного виробництва, та вибирати технологію виготовлення виробу з врахуванням реальних умов експлуатації, забезпечення умов cталого розвитку, мінімальної собівартості виробів та оптимального поєднання експлуатаційних властивостей.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (40%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. — М.: Наука, 1976. — 131 с. 2. Хикс Ч. Основные принципы планирования эксперимента. /Пер. с англ. — М.: Мир, 1967. — 172 с. 3. Зедгинидзе И.Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем. — М.: Наука, 1976. — с. 4. Шведков Е.Л. Экспериментальная математическая статистика в экспериментальных задачах материаловедения. — К.: Наукова думка, 1975. — 120 с. 5. Організація експерименту: Навч. Посібник. — К.: ІЗМН, 1996. — 136 с. 6. Белай Г.Е., Домбровський В.В., Соценко О.В. Организация металлургического эксперимента. —М.: Металургія, 1992. — 186 с. 7. Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул: Учеб. пособие для втузов. — 2–е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988. — 239 с. 8. Поршнев С.В., Беленкова И.В. Численные методы на базе Mathcad. СПб.: БХВ–Петербург, 2005.— 464 с