Пошкоджуваність та руйнування литих сплавів

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.E.20
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: Т.М. Ковбасюк, асистент, к.т.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання закономірностей деградації й руйнування литих деталей; основ математичного моделювання процесів відмов деталей і машин; особливостей сучасних технологічних методів підвищення довговічності та забезпечення надійності виробів. 2. Знання деформаційної поведінки матеріалів, закономірностей деградації структури і властивостей литих матеріалів, природи крихкого та в’язкого руйнування за різних умов навантаження, зношування та корозії. 3. Знання сучасних технологічних методів підвищення довговічності та забезпечення надійності виробів. 4. Уміння визначати механічні, технологічні, фізичні та електрохімічні властивості, оцінювати структуру, елементний та фазовий склад ливарних сплавів; застосовувати неруйнівний контроль якості виробів, проводити корозійні випробування матеріалів. 5. Уміння аналізувати й вибирати за техніко-економічними та експлуатаційними критеріями оптимальні методи поліпшення функціональних характеристик литих виробів, підвищення їх довговічності та надійності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Супутні дисципліни: Комп’ютерні технології в ливарному виробництві Дефекти литва
Короткий зміст навчальної програми: Вивчаючи дисципліну «Пошкоджуваність та руйнування литих сплавів» студент пізнає основні принципи утворення технологічних та експлуатаційних пошкоджень литих матеріалів, впливу експлуатаційних чинників на структуру і властивості конструкційних матеріалів. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні опанувати неруйнівні фізичні методи моніторингу деградації матеріалів та стадії переходу структурних пошкоджень матеріалів у деградацію елементів конструкцій.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (40%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. Технічна діагностика матеріалів і конструкцій: довідн. пос. / Під заг. ред. З. Т. Назарчука. Т. 1: Є. І. Крижанівський, О. П. Осташ, Г. М. Никифорчин,О. З. Студент, П. В. Ясній. деградація конструкційних матеріалів. – Львів: Простір-М, 2016. – 360 с. 2. Трощенко В. Т., Красовский А. Я., Покровский В. В. и др. Сопротивление материалов деформированию и разрушению. Справочное пособие. - Киев: Наук. думка, 1994. - Ч. 2. - 701 с. 3. Богданофф Д ж , Козин Ф. Вероятностные модели накопления повреждений / Пер. с анг. - М.: Мир, 1989. - 341 с. 4. Гришаков С. В., Ковалев А. И. Оценка напряжений и повреждений в ферромагнитных материалах методом магнитных шумов. - Киев: Наук. думка, 1991. - 168 с. 5. Модель накопления повреждений в металлических матеріалах при статическом нагружении /[Лебедев А.А., Чаусов Н.Г., Недосека С.А., Бонинич И.А.].– K.: Проблемы прочности, 1995, №7 – сc.31-37 6. Булах П.А. Исследование развития процесса накопления повреждений в металле при циклическом нагружении в условиях сложного напряженного состояния // Пробл. прочности. - 2011. - №2. - С.122-127.