Адитивні технології в ливарному виробництві

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.E.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: А.М. Тростянчин, доцент, к.т.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання класифікації адитивних технологій, загальних відомостей про їх основні види та перспективи розвитку. 2. Розуміння переваг та недоліків різних видів адитивних технологій, а також можливостей їх використання в ливарному виробництві. 3. Знання сучасного програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання процесів в галузі ливарного виробництва. 4. Знання особливостей отримання металевих виробів з використанням технологій швидкого прототипування. 5. Знання матеріалів, які використовуються в адитивних технологіях, та методів їх отримання. 6. Здатність створити цифрову модель ливарної оснастки для її виготовлення методом 3D друку.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Нарисна геометрія та інженерна графіка Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Комп’ютерні технології в ливарному виробництві Супутні дисципліни: Організація експерименту під час моделювання та оптимізації технічних систем в металургії Пошкоджуваність та руйнування литих сплавів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Адитивні технології в ливарному виробництві» знайомить студентів з сучасними безвідходними технологіями отримання виробів за даними цифрової моделі (3D-, CAD-моделі) методами пошарового додавання матеріалу, їх класифікацією, особливостями застосування, тенденціями розвитку та можливостями використання в ливарному виробництві. Вивчаючи дисципліну студенти набувають практичних навиків створення цифрових моделей для швидкого прототипування (3D друку) з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, ознайомлюють з особливостями застосування адитивних технологій для створення ливарної оснастки для стоматологічного, ювелірного та ортопедичного лиття.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (50%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш // пособие для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. 220 с. 2. Кунву Ли. Основы САПР (CAD/CAM/CAE). – СПб.: Питер. – 2004. – 560 с. 3. Пустюльга С.І., Гандзюк М.О., Булік Ю.В. Основи проектування в Рrо/ENGINEER: Навчальний посібник. – Луцьк: Редакційно видавничий відділ ЛНТУ, 2012. – 281с. 4. Creo Parametric. Базовый курс обучения: Конспект лекций. К., Инженерная компания технополис. – 2013. – 109 с. 5. Michael F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design (Fourth Edition). – Elsevier Science & Technology. 2011. – 646 p. 6. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки: навчальний посібник. / [Дусанюк Ж. П.,Шиліна О. П., Репінський С. В. та ін.] – Вінниця: ВНТУ, 2009. –199 с. 7. Інженерна графіка. Комп’ютерна графіка. Михайленко В.Є. - Київ, Каравела, 2002. – 330 с.