Підвищення ресурсу литих виробів

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.E.19
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: Богун Лідія Ігорівна, к.т.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти визначити усувні дефекти литва Здійснити вибір відповідного методу усунення дефекту виливки; Запропонувати оптимальні режими та матеріали для усунення дефекту виливки Призначити термічну обробку, як операцію в технологічному Процесі виправлення усувних дефектів виливок; Здійснити контроль якості виливки після усунення дефектів; Спрогнозувати поведінку виправленої виливки в умовах експлуатації;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Обов'язкові попередні: Організація інженерних проектів в металургії Комп’ютерні технології у ливарному виробництві Організація експерименту під час моделювання та оптимізації технічних систем в металургії Деградація ливарних сплавів Багатоопераційні технології ливарного виробництва Захист литих виробів від корозії під час експлуатації та зберігання Супутні: Дефекти литва Структуроутворення у виробах отриманих адитивними технологіями
Короткий зміст навчальної програми: Роль відновного виробництва у металургійних процесах. Найпоширеніші способи виправлення усувних дефектів литва Методи виправлення геометрії виливків Усунення виправних дефектів литва зварюванням Методи усунення дефектів виливок спричинених окисненням поверхні Методи усунення дефекних структур у виливках Методи виправлення литих заготовок та деталей наплавленням Методи усунення незаповнених металом окремих частин виливків Сучасні способи усунення дефектів алюмінієвого литва Усунення дрібних дефектів литва Сучасні методи і матеріали для герметизації пор у виливках Надійні методи герметизації Усунення пригару покриттів для литва за газифікованими моделями (гм)
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): усне опитування, захист звітів з лабораторних занять; - підсумковий контроль (60%): іспит
Рекомендована література: Базова 1. Монастырский А.В., Смыков А.Ф., Панкратов В.А., Соловьев М.Б. Прогноз образования горячих трещин и расчет коробления отливок в СКМ ЛП «ПолигонСофт» — Литейное производство, 2009, №?5, с. 46?49. 2. Литейные сплавы и плавка:Учебник для студ.высш.учеб.заведений / А.П.Трухов, А.И.Маляров. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с. 3. Чернышов Е., Евстигнеев А., Евлампиев А. Литейные дефекты. Причины образования. Способы предупреждения и исправления- М., «Машиностроение», 2008. – 288 с. 4. Ващенко К.И., Шумихин В.С. Плавка и обработка чугуна для отливок: Учебн.пособие. –К.:Вища шк., 1992. –240 с. 5. Цветное литье. Справочник. /Н.М.Голдин, Д.Ф. Чернега, Д.Ф. Иванчук и др. –М.: Машиностроение, 1989. –528 с. 6. Технология литейного производства / Титов Н.Д., Степанов Ю.А. - М., «Машиностроение», 1985г. 7. Шульте Ю.А. Производство отливок из стали. –Киев-Донецк, Вища школа, 1983. –184 с. Допоміжна 1. Корти К. В. Сплавы белого золота: наиболее актуальные технические проблемы, требующие решения специалистов отрасли / К. В. Корти // Ювелирный бизнес. — 2004, окт. — С. 49-54. 2. І. Григоренко. Ааналіз дефектів ювелірних виробів, що виникають під час лиття // Удосконалення властивостей непродовольчих товарів // Товари і ринки 2009?№2 – С. 157-165. 3. «Технологические особенности исправления дефектов отливок из магниевых сплавов», журнал «Литейное производство», №3 – 2008 . 4. Federman D. Can new alloys that don't need rhodium plating solve the problems with white gold? / D. Federman. — Way of access : http://www.modernjeweler.com/publication. 5. Mann M. B. 950 Palladium: Laser Welding Tips and Techniques / M. B. Mann. — Way of access : http://www.ganoksin.com/borisat/ nenam/palladium-welding.htm. 6. Raw P. Minimizing cracks during jewelry manufacturing and beyoud / P. Raw, Ch. W. Corti. — Way of access : http://www.ganoksin.com/ borisat/nenam/ajm-road. 7. ДСТУ 2541-94 Ливарне виробництво. Терміни та визначення. Мова: українська. Дата введення в дію: 01.07.1995 8. ГОСТ 26645-85 «Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски на механическую обработку», Стандарты на продукцию (услуги) – Введ 1990-01-01 – М.: Издательство стандартов, 2004. – 36 с. 9. ДСТУ ISO 3817-2002 Зливки із цинкових сплавів. Відбирання та готування проб для спектрального аналізування (ISO 3817:1976, IDT) 10. ГОСТ 19200-80 Отливки из чугуна и стали. Термины и определения дефектов. Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий дефектов отливок из чугуна и стали. Введ. 27.06.1980 – М.: Издательство стандартов, 2004. – 12 с. 11. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. Введ. 06. 1986. – М.: Стандартинформ. 2004. – 22 с. 12. ДСТУ 3790-98 Металургія кольорових металів. Терміни та визначення основних понять 13. ДСТУ 3132-95 (ГОСТ 4832-95) Чавун ливарний. Технічні умови чинний 14. ГОСТ 493-79 Бронзы безоловянные литейные. Марки [Текст]. – Введ. 01.01.1980. Взамен ГОСТ 493-54. – М.: Издательство стандартов, 2000. – 11 с. 15. ГОСТ 613-79 Бронзы оловянные литейные. Марки [Текст]. – Введ. 01.01.1980. Взамен ГОСТ 613-65. – М.: Издательство стандартов, 2000. – 11 с. 16. ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия [Текст]. – Введ. 01.01.1997. Взамен ГОСТ 1583-89. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. – 25 с. 17. ГОСТ 2856-79 Сплавы магниевые литейные. Марки [Текст]. – Введ. 01.01.1981. Взамен ГОСТ 2856-68. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2000. –4 с.