Структуроутворення у виробах, отриманих адитивними технологіями

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.E.23
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: І.А. Лемішка, асистент, к.т.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН5. Знання сучасної комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення для здійснення оптимального вибору матеріалів і технологій ливарного виробництва, твердотільного параметричного моделювання виливок та ливарної оснастки, моделювання процесу кристалізації виливок та оптимізації технологічних параметрів їхнього отримання з метою запобігання появи ливарних дефектів та підвищення експлуатаційних характеристик. ЗН9. Знання деформаційної поведінки матеріалів, закономірностей деградації структури і властивостей литих матеріалів, природи крихкого та в’язкого руйнування за різних умов навантаження, зношування та корозії. ЗН13. Знання теоретичних основ формоутворення виробів сучасними методами автоматизованих та безвідходних адитивних технологій, особливостей структуроутворення у виробах, отриманих з їхнім використанням, можливостей їхнього застосування для отримання ливарної продукції, зокрема методом 3D прототипування (3D друку). УМ5. Уміння застосовувати сучасне спеціалізоване програмне забезпечення для раціонального вибору матеріалів і технологій ливарного виробництва, твердотільного параметричного моделювання виливок та ливарної оснастки, моделювання процесів затвердівання виливок, виявлення ливарних дефектів і аналізу причин їх появи, оптимізації параметрів технологічного процесу лиття для підвищення експлуатаційних характеристик ливарної продукції. УМ8. Уміння визначати механічні, технологічні, фізичні та електрохімічні властивості, оцінювати структуру, елементний та фазовий склад ливарних сплавів; застосовувати неруйнівний контроль якості виробів, проводити корозійні випробування матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Нарисна геометрія та інженерна графіка Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Комп’ютерні технології в ливарному виробництві Супутні дисципліни: Організація експерименту під час моделювання та оптимізації технічних систем в металургії Пошкоджуваність та руйнування литих сплавів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Структуроутворення у виробах отриманих адитивними технологіями» ознайомить студентів з формуванням структури під час отримання виливків, вплив хімічного складу і технологічних факторів на формування структури. Описує вплив структурних факторів на властивості деталей із сталей, чавунів і кольорових сплавів, які отримані різними технологіями лиття. Характеризує методи визначення структури та технологічні основи її покращення при використанні легування, мікролегування та термічної обробки.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (50%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш // пособие для инженеров. М.: ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. 220 с. 2. Пустюльга С.І., Гандзюк М.О., Булік Ю.В. Основи проектування в Рrо/ENGINEER: Навчальний посібник. – Луцьк: Редакційно видавничий відділ ЛНТУ, 2012. – 281с. 3. Creo Parametric. Базовый курс обучения: Конспект лекций. К., Инженерная компания технополис. – 2013. – 109 с. 4. Michael F. Ashby. Materials Selection in Mechanical Design (Fourth Edition). – Elsevier Science & Technology. 2011. – 646 p. 5. Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Литі заготовки: навчальний посібник. / [Дусанюк Ж. П.,Шиліна О. П., Репінський С. В. та ін.] – Вінниця: ВНТУ, 2009. –199 с.