Стоматологічне литво

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.E.22
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: Т.Л. Тепла, доцент, к.т.н.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. знати склад формувальних сумішей для стоматологічного литва та галузі їх застосування; 2. вміти обирати матеріал для лиття стоматологічних виробів; 3. знати основні способи литва стоматологічних виробів; 4. вміти аналізувати явища, що виникають у матеріалах в процесі їх виробництва та виготовлення стоматологічних виробів, прогнозувати вплив структурних чинників на експлуатаційні властивості матеріалів; 5. вміти прогнозувати формування та зміни структури матеріалів та виробів з них в умовах технологічної обробки й експлуатації; 6. знати основи технології одержання вихідних компонентів, процеси і технологію їх об’єднання при виготовленні неметалевих матеріалів; 7. знати перспективи розвитку та можливості застосування ливарних стоматологічних сплавів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Матеріалознавство; Протезотехнічне литво. Супутні дисципліни: Захист литих виробів від корозії під час експлуатації та зберігання.
Короткий зміст навчальної програми: Склад формувальних сумішей. Галузь застосування формувальних сумішей. Застосування та класифікація восків. Формування під тиском. Муфельні печі. Правильний вибір матеріалів. Плалення ливарних стоматологічних сплавів. Плавлення з відкритим полум’ям. Плавлення в печах нагрівання електроопором. Плавлення в індукційних печах. Плавлення у дугових печах. Вибір матеріалу тигля. Флюс. Порівняння способів лиття. Центробіжне литво. Вакуумне литво. Практичне застосування литва у стоматології.Розробка ливникової системи.Техніка литва на моделі. Вибір правильної конструкції литникового каналу. Дублювання при виконанні комбінованих цільнолитих робіт на моделі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт (20%), реферат і презентація по темі реферату (20%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1. М.М. Рожко Зубопротезна техніка/ М.М. Рожко, В.П. Неспрядько, І.В. Палійчук, Т.М. Михайленко, Ю.В. Опанасюк, М.В. Мельничук.-Київ, 2006.-543с. 2. Матеріалознавство у стоматології: навчальний посібник для студентів стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / під. заг. ред. М.Д. Короля ; Михайло Дмитрович Король, Ольга Дмитрівна Оджубейська, Володимир Іванович Доценко та ін.; УМСА. - Вінниця: Нова книга, 2008. - 235 с. 3. Рожко Микола Михайлович Ортопедична стоматологія:[підручник для студ. стомат. фак. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації]/ М.М. Рожко, В.П. Неспрядько.-Вид.2-ге, випр., доп.-К.: Книга плюс,2008.- 575 с.