Металургія сплавів для художнього та ювелірного литва

Спеціальність: Металургія
Код дисципліни: 7.136.01.E.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Матеріалознавство та інженерія матеріалів
Лектор: Старший викладач Швачко С.Г.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: - основні етапи проектування технології ливарної форми; - властивості матеріалів для виготовлення модельних пристосувань; - властивості формувальних та стержневих матеріалів; - розрахунки ливникових систем для виготовлення виливків з ювелірних сплавів; Уміти: - розроблювати необхідну технологічну документацію з урахуванням типу виробництва; - вибрати найраціональніші методи, котрі забезпечать необхідні експлуатаційні властивості литих деталей, при високих техніко-економічних показниках виробництва;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Нарисна геометрія та інженерна графіка Технологія конструкційних матеріалів Основи автоматизованого проектування Теоретичні основи ливарного виробництва Технологія ливарної форми Супутні дисципліни: Організація інженерних проектів в металургії Багатоопераційні технології ливарного виробництва Адитивні технології в ливарному виробництві
Короткий зміст навчальної програми: Історія розвитку ювелірного виробництва. Матеріали та інструменти, котрі використовують для виготовлення ювелірних виробів литвом. Технологічні основи виготовлення ювелірних виробів литвом. Технологічні основи виготовлення ювелірних виробів литвом за моделями, котрі виплавляються. Технологічні основи виготовлення вогнетривких ливарних форм. Методи приготування розплавів дорогоцінних металів. Складання та розрахунок шихти. Складання та розрахунок шихти. Температурно-швидкісні режими приготування розплавів. Способи литва. Види браку під час виготовлення художніх та ювелірних виробів. Матеріали та інструменти, котрі використовують для виготовлення художніх виробів литвом. Матеріали та інструменти, котрі використовують для виготовлення художніх виробів литвом. Способи виготовлення художніх виробів литвом
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне та письмове опитування, виконання та захист лабораторних робіт (40%). Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (60%).
Рекомендована література: 1 Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела: Пер. с нем./ Под ред. Л.А.Гутова и Г.Т. Оболдуева. – Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с. 2 Флеров А.В. Материаловедение и художественная обработка металлов. – М.: Высшая школа, 1981. – 288 с. 3 Специальные способы лиття: Справочник /В.А. Ефимов, Г.А. Анисович, В.Н. Бабич и др..; Под общ. ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1991. – 436 с. 4 Халилов И.Х., Халилов М.И. Ювелирное литье. – Махачкала. 2000. – 103 с. 5 Ювелирное и художественное лите по выплавляемым моделям сплавов меди./Урвачев В.П., Кочетков В.В., Горина Н.Б. – Челябинск: Металлургия, 1991. – 168 с.