Організація та безпека руху автотранспортних засобів

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к.т.н., доцент Нємий Степан Володимирович.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати загальні основи організації дорожнього руху, причини виникнення дорожньо-транспортних пригод, впливу учасників руху на його безпеку; • Знати методи забезпечення безпеки руху; • Знати вітчизняну і міжнародну нормативну базу щодо організації та безпеки руху; • Знати особливості впливу конструкції автомобілів на безпеку руху. • Вміти досліджувати особливості дорожнього руху, розробляти і впроваджувати заходи, спрямовані на підвищення безпеки руху автомобільних транспортних засобів; • Вміти оцінити вплив конкретних умов руху на його безпеку; • Вміти оцінити відповідність конструктивних характеристик та технічного стану автомобіля конкретним умовам руху стосовно його безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізити:. Теорія руху автомобіля. Основи безпеки руху. • кореквізити: Екологічна безпека автомобільного транспорту. Теорія і практика наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Основи організації дорожнього руху; характеристики дорожнього руху; піщохідний рух; умови руху та їх вплив на безпеку експлуатації транспортних засобів; види безпеки автомобіля.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %) практичні заняття, захист розрахунково-графічної роботи. • Підсумковий контроль (60 % контрольний захід; 10% усна компонента) – іспит.
Рекомендована література: 1. Григоров М. А., Дащенко О. Ф., Усов А. В. Проблеми моделювання і управління рухом транспортних потоків у великих містах: — Одеса: Астропринт, 2004. — 272 с. 2. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: Учеб. для вузов. — 5-изд., перераб. и доп. — М.: Транспорт, 2001. — 247 с. 3. Тимовський О. А., Дерех З. Д., Заворицький Ю.Є. Основи безпечного керування дорожніми транспортними засобами. Навчальний посібник. –К.: Вища шк., 2004. – 128 с.