Силові агрегати автомобілів

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.4
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: д. т. н., професор Кіндрацький Богдан Ілліч
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати будову і основні характеристики силових агрегатів автомобілів і методи їх розрахунку; • вміти аналізувати вплив силових агрегатів на тягово-швидкісні властивості автомобілів, розраховувати і підбирати їх; • мати уяву про основні напрями розвитку силових агрегатів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теорія руху автомобіля • Автомобілі • Автомобільні двигуни
Короткий зміст навчальної програми: Загальна будова і компонувальні схеми автомобілів. Види і характеристика ДВЗ. Експлуатаційні властивості сучасних ДВЗ. Двигуни на альтернативних видах палив. Зчеплення автотранспортних засобів. Коробки перемикання передач. Віброізоляція силових агрегатів.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування (30 %) • підсумковий контроль (70 %, екзамен): письмова компонетна – 60%, усна компонента – 10%.
Рекомендована література: 1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів. Навчальний Посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене / В.І. Сирота. – К.: Арістей, 2005. 290 с. 2. Бурєнков Ю.А. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник / Ю.А. Бурєнков, А.А. Кашканов, В.М. Ребедайло. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 267 с. 3. Волков В.П. Теорія руху автомобіля: підручник / В.П. Волков, Г.В. Вільський. – Суми: Університетська книга, 2010. – 320 с. 4. Кисликов В.Ф. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. – 6-те вид. / В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик. – К.: Либідь. – 400 с. 5. Буровських Ю.І. Будова автомобілів / Ю.І. Буровських, Ю.В. Буральов, К.А. Морозов. – К.: Вища шк., 1991. – 304 с.