Теорія і практика наукових досліджень

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність навчатися, сприймати набуті знання у предметній області та інтегрувати їх з уже наявними. 2. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення. 3. Вміння розв’язувати поставлені задачі та ухвалювати відповідні обґрунтовані рішення, вміння працювати самостійно і в команді,. 4. Мати навички розроблення та управління проектами для забезпечення високого рівня ефективності реалізації різних видів проектів у галузі автомобільного транспорту. 5. Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати нові продукти в галузі транспорту, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси. 6. Знати основні вимоги до оформлення наукових публікацій, дослідницьких проектів, наукових робіт та дисертацій. 7. Знати практичні правила визначення похибок вимірювання; методологію планування експерименту, методологію статистичного оцінювання результатів дослідження, графічний і аналітичний аналіз даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: - Основи автоматики автомобільних систем; - Теорія імовірності та математична статистика. Супутні дисципліни: - Мехатронні діагностичні і контрольно вимірювальні системи автомобіля; - Інформаційні системи і технології; - Практикум науково-педагогічний.
Короткий зміст навчальної програми: Принципи і методи наукових досліджень. Моделі опису технічних об’єктів. Фізичні величини в наукових дослідженнях. Елементи математичної статистики опрацювання експериментальних результатів дослідження. Основи планування експерименту. Елементи дисперсійного аналізу. Кореляційний та регресійний аналізи. Багатофакторний планований експеримент. Опрацювання експериментальних результатів із використанням програмного пакету STATISTICA. Основи інформаційного пошуку. Наукометричні бази даних (Scopus, Web of Science).
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольні роботи (10%). • підсумковий контроль (70%, залік (комплексний контрольний захід)): тестування (50%), усна складова (20%).
Рекомендована література: 1. Дмитрів І.В. Автомобільний транспорт. Теорія і практика наукових досліджень. Навчальний посібник. Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів : СПОЛОМ, 2019. 316 с. 2. Дмитрів І.В. Теорія та технологія наукових досліджень: механічна інженерія : навч. Посібн. Львівський національний аграрний університет. Львів : СПОЛОМ, 2017. 212 с. 3. Дмитрів В.Т. Механіко-технологічні основи систем доїльних установок. Теорія та експеримент : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2017. 350 с. 4. Адамчук В.В., Дмитрів В.Т., Дмитрів І.В., Лаврик Ю.М. Адаптивний мікропульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент : монографія. Львів. Нац. Аграрн. Ун-т. Львів : СПОЛОМ, 2016. 152 с. 5. Дмитрів В.Т., Адамчук В.В., Лаврик Ю.М., Дмитрів І.В. Енергоощадний пневмоелектромагнітний пульсатор автоматизованого доїльного апарата. Теорія та експеримент : монографія / В.Т. Дмитрів, В.В. Адамчук, Ю.М. Лаврик, І.В. Дмитрів. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 178 с. 6. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. Посібник. Львів : Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. 624 с. 7. Теорія і практика наукових досліджень. Частина 1: Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Теорія і практика наукових досліджень” студентами спеціальності 274 „Автомобільний транспорт” ОС “Магістр” усіх форм навчання. Укл.: Дмитрів І.В. – Львів: Видавництво ІІМТ, 2018. 72 с. 8. Теорія і практика наукових досліджень. Частина 2: Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни „Теорія і практика наукових досліджень” студентами спеціальності 274 „Автомобільний транспорт” ОС “Магістр” усіх форм навчання. Укл.: Дмитрів І.В. – Львів: Видавництво ІІМТ, 2018. 100 с. 9. Багатофакторний дисперсійний аналіз: Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни „Теорія і практика наукових досліджень” студентами спеціальності 274 „Автомобільний транспорт” ОС “Магістр” усіх форм навчання. Укл.: Дмитрів І.В. – Львів: Видавництво ІІМТ, 2018. 28 с.