Екологічна безпека автомобільного транспорту

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к.т.н., доцент Качмар Роман Ярославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати характеристики чинників забруднення автотранспортним комплексом природного довкілля та показники екологічної безпеки автомобіля, особливості нормування і кількісного визначення рівня шкідливих викидів автомобілів та їх двигунів, шляхи їх зменшення; • вміти визначати ступінь екологічної безпеки автомобіля, проводити за допомогою вимірювальної апаратури заміри показників екологічної безпеки автомобіля; • застосовувати набуті знання для вдосконалення організації безпечної експлуатації автомобільних транспортних засобів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Експлуатаційні матеріали, • Автомобілі, ч. 1 і 2.
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика чинників забруднення автотранспортним комплексом природного довкілля. Визначення екологічної безпеки автомобіля. Виробничі відходи автотранспортних підприємств та шляхи їх утилізації. Встановлення рівнів шкідливого впливу і лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Шляхи покращення екологічних показників автомобілів. Зменшення шкідливих викидів АТЗ їх нейтралізацією і уловлюванням. Застосування нових типів двигунів.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, практичні та лабораторні заняття (30%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід; 10 %, усна компонента): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Форнальчик Є.Ю. Основи технічного сервісу транспортних засобів: навч. посібник / Є.Ю. Форнальчик, Р.Я. Качмар. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 295 с. 2. Гутаревич Ю.Ф. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, А.Г. Говорун, Л.П. Мержиєвська – К.: Арістей, 2006. – 292 с.

Екологічна безпека автомобільного транспорту (курсовий проект)

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к.т.н., доцент Качмар Роман Ярославович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • у результаті вивчення модуля студент повинен виконати курсову роботу на тему: „Екологічна безпека автотранспортних потоків”. • сприяти виробленню у студентів навичок і вмінь самостійно застосовувати знання, отримані при вивченні дисципліни, • надання студентам знань методів оцінювання величин викидів забруднюючих речовин в атмосферу автотранспортними потоками на міських магістралях та розрахунку екологічних збитків від забруднення довкілля автотранспортним потоком
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Експлуатаційні матеріали, • Автомобілі, ч. 1 і 2.
Короткий зміст навчальної програми: Визначити: викиди забруднюючих речовин рухомим автотранспортним потоком на автомагістралі з фіксованою протяжністю; викиди забруднюючих речовин автотранспортним потоком в районі регульованих перехресть; сумарну зведену токсичність автотранспортного потоку на автомагістралі; екологічні збитки від забруднення довкілля автотранспортним потоком з фіксованою протяжністю і вказаною кількістю перехресть. Вибрати і обгрунтувати можливі удосконалення для зменшення екологічного навантаження.Визначити рівень створюваного шуму транспортними потоками.Визначити екологічні і економічні показники екологічного навантаження.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (100% захист курсового проекту): курсовий проект, усне опитування
Рекомендована література: Екологічна безпека транспортних потоків: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Екологічна безпека автомобільного транспорту" для студентів спеціальностей 8.274 "Автомобільний транспорт" усіх форм навчання. / Укл.: Качмар Р.Я. - Львів: Вид-во НУЛП, 2020. – 32 с.