Телеметрія на автомобільному транспорті

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.8
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к. т. н., доцент Бритковський Василь Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати способи покращення експлуатаційних властивостей апаратів і приладів бортової системи, які забезпечують отримання, перетворення і передачу інформації для дистанційного контролю технічного стану автомобільних транспортних засобів. • вміти використовувати телеметричні засоби під час виконання автомобільних перевезень, моніторингу технічного стану автомобілів та оперативного керування транспортним процесом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • мехатроніка; • комп’ютерне діагностування автомобілів.
Короткий зміст навчальної програми: Способи телевимірювань. Кількісна оцінка телеметричної інформації. Адаптивні процедури. Телеметричні сенсори. Канали і лінії передавання. Оброблення та аналіз телеметричної інформації. Системи позиціонування. Системи зв’язку. Диспетчерські системи.
Методи та критерії оцінювання: • виконання практичних робіт, контрольної роботи (30%) • підсумковий контроль (тести (60%), усне опитування (10%)): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Прижбил П., Свитек М. Телематика на транспорте. – М.: МАДИ (ГТУ), 2003 – 540 с. 2. Алексієв В. О. Мехатроніка, телематика, синергетика у транспортних додатках / В. О. Алексієв, О. П. Алексієв, О. Я. Ніконов – Харків.: ХНАДУ, 2012. – 212 с. 3. Современная телеметрия в теории и на практике. Учебный курс / [Назаров А. В., Козырев Г. И., Шитов И. В., и др. ]. ? СПб.: Наука и Техника, 2007. ? 672 с..