Товарознавство і технологія складування

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.M.18
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: доцент Глобчак Михайло Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати типаж технологічного обладнання підприємств автомобільного транспорту; - методику розрахунку як основних елементів так і обладнання в цілому; - вміти розробити принципову (структурну) схему обладнання; - вміти розрахувати (підібрати) окремі елементи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Економіка і управління підприємством, • Професійна та цивільна безпека.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття товарознавства, його предмет і методи. Поняття про споживчі властивості та їх класифікація. Номенклатура споживчих властивостей і показників якості. Поняття якості товару. Показники якості. Поняття контролю якості. Форми та види контролю якості. Класифікація товарів народного споживання. Кодування товарів. Логістичний процес на складі. Внутрішньоскладське транспортування. Інформаційне обслуговування складу. Види складів та механізмів. Система складування і організація переробки вантажів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування захист контрольної роботи(30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%+10%%)
Рекомендована література: 1. Крикавский Є.В. Логістика: компендіум і практика: навч. посібник // Є.В. Крикавський, Н.І. Чухрай, Н.В. Чорнописька. –К. : Кондор, 2006. – 340 с. 2. Дыбская В.В. Логистика складирования для практиков. –М. : Альфа- Пресс, 2005. – 208 с. 3. Посилкіна О.В. Виробнича логістика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, О.В. Доровський, Г.В. Кубасова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 364 с.