Організація і моніторинг дистрибуції на транспорті

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.M.17
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: д.т.н., проф. Кіндрацький Богдан Ілліч
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати завдання і функції дистрибуції, види каналів і ланцюгів дистрибуції; функцій та призначення інформаційних систем, способи маркування та ідентифікації товарів; структуру та процеси в центрах логістичних, види коштів дистрибуції та критерії оцінювання ефективності дистрибуції. – вміти плануватти мережі дистрибуції, застосовувати інформаційні системи, технологічні процеи у логістичних центрах, методи оцінювання їхньої ефективності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: – Основи логістики – Організація автомобільних перевезень – кореквізит: немає
Короткий зміст навчальної програми: Дистрибуція та її елементи. Канали дистрибуції. Елементи ланцюга дистрибуції. Інформаційні системи в процесі дистрибуції. Ідентифікація товарів. Центри логістичні. Процес дистрибуції. Кошти дистрибуції.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (30%): усне опитування, захист контрольної роботи, виконання практичних завдань; – письмове тестування (70%)
Рекомендована література: 1. Кислий В.М., Біловодська О.А., Оліфіренко О.М., Смоляник О.М. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2010. – 360 с. 2. Юринець В.Є. Основи логістики: Навч. пос. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 211 с. 3. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стирлингова А.Н. Логистика. – М. Эксмо, 2013. – 944 с. – (Полный курс МВА). 4. Войчак А.В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу // Маркетинг в Україні. – 2000. – №2. – С. 42-43.