Інтелектуальна власність

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.M.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: д.т.н., доцент Гурський В.М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати: значення, сутність та об’єкти інтелектуальної власності; види промислової власності; структуру системи інтелектуальної власності; способи охорони та захисту об’єктів інтелектуальної власності. • Вміти: окреслити фундаментальні поняття у сфері інтелектуальної власності; орієнтуватися у видах інтелектуальної власності, її розпізнавальних особливостях, відображених у законодавстві України та у міжнародних конвенціях інтелектуальної власності; створювати об’єкти промислової власності; визначати об’єкти інтелектуальної власності; працювати з джерелами та базами даних об’єктів інтелектуальної власності в Україні та за її межами, в тому числі з використанням інтернет-ресурсів; володіти засобами захисту права інтелектуальної власності в Україні; застосовувати набуті знання з інтелектуальної власності у професійній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному і економічному житті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Попередні: фахові дисципліни спеціальності. • Супутні: Економіка і управління підприємством.
Короткий зміст навчальної програми: Поняття права інтелектуальної власності. Система інтелектуальної власності. Об’єкти промислової власності. Патентна інформація, документація та дослідження. Ліцензування об’єктів промислової власності.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %, виконання та захист контрольної роботи). • Підсумковий контроль (70 %, залік).
Рекомендована література: 1. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. — К.: «Інст. інтел. власності і права», 2005. — 112с. 2. Назаренко І.І. Інтелектуальна власність: конспект лекцій для студ., які навчаються за напрямом підготов. 6.010104 Професійна освіта / І. І. Назаренко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К. : [КНУБА], 2010. — 84 с.: рис., табл. 3. http://www. ukrpatent. org/ua/.