Інформаційні системи і технології

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: Дмитрів Ігор Васильович, кандидат технічних наук, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати основні поняття, визначення та терміни загального та спеціального інформаційного комп’ютерного забезпечення, загальні положення та особливості використання ПК в сучас- них системах автомобільного транспорту. Вміти ефективно використовувати інформаційні комп’ю- терні системи автомобільного транспорту, робити інженерно- технічні розрахунки як з використанням програмування, так і за допомогою існуючого програмного забезпечення при розв’язанні інформаційних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: - Основи автоматики автомобільних систем; - Теорія і практика наукових досліджень. Супутні дисципліни: - Мехатронні діагностичні і контрольно вимірювальні системи автомобіля.
Короткий зміст навчальної програми: Загальна класифікація систем автоматизації та інформаційної побудови автомобілів. Транспортні засоби, як кібернетичні системи. Адаптивні та інтелектуальні системи керування автомобілем. Сучасна оцінка і методи контролю технічного стану автомобілів та основні системи інформаційного моніторингу. Використанні інформаційних баз даних в автомобільномут ранспорті. Особливості предметної області інформаційних систем оцінювання експлуатаційних параметрів транспортного засобу. Моделі баз даних інформаційної системи моніторингу параметрів транспортного засобу.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, практичні та лабораторні заняття (30%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід; 10 %, усна компонента): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Дмитрів В.Т. Схемотехніка систем керування: навчальний посібник. Львів : СПОЛОМ, 2019. 636 с. 2. Дмитрів В.Т., Шиманський В.М. Електроніка і мікросхемотехніка. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2006. 175 с. 3. Дмитрів В.Т., Ланець О.С., Дмитрів І.В. Мікропроцесорна техніка: лабораторний практикум. Навчальний посібник. - Львів: СПОЛОМ, 2019. - 112 с. 4. Берко А.Ю. Організація баз даних: практичний курс : навч. посіб. / А. Ю. Берко, О. М. Верес ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів, 2003. –149 c. 5. Інформаційні технології в технічній експлуатації автомобілів ; під заг. ред. В.П. Волкова / В.П. Волков, В.П. Матейчик, П.Б. Комов, І.В. Грицук, Т.В. Волкова, Є.О.Комов. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 388 с. 6. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. Посібник. Львів : Вид-во Національного університету „Львівська політехніка”, 2007. 624 с. 7. Дмитрів І.В. Автомобільний транспорт. Теорія і практика наукових досліджень. Навчальний посібник. Національний університет „Львівська політехніка”. – Львів : СПОЛОМ, 2019. 316 с.