Управління якістю і сертифікація автомобілів

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.E.24
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к. т. н., доцент Нємий Степан Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні задачі системи управління якістю (СУЯ) на автомобільному транспорті; сучасну вітчизняну і міжнародну нормативну базу СУЯ; основні принципи управління СУЯ; методологію статистичного оцінювання процесів СУЯ; основи законодавчої метрології і стандартизації; основи кваліметрії; засади стандартизації на автомобільному транспорті; законодавчі основи та методологію сертифікації на автомобільному транспорті. • Вміти визначати основні процеси СУЯ автотранспортного та автосервісного підриємства; визначити критерії та вимірники процесів СУЯ; оцінити результативність процесів статистичними методами; застосовувати сучасну нормативну базу в функціонуванні автомобільного транспорту; створити необхідну документацію для сертифікації автомобілів та їх систем; створити необхідну документацію для акредитації автомобільних випробувальних лабораторій (органів з оцінки відповідності).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: Основи технології виробництва і ремонту автомобіля. Технічна діагностика автомобілів. Технічна експлуатація автомобілів, частини 1 і 2. Фірмове обслуговування автомобілів. • Супутні — немає.
Короткий зміст навчальної програми: Особливості розвитку СУЯ на сучасному етапі. Класифікація продукції як об’єкта оцінювання якості. Методи оцінювання якості продукції. Основи теорії вимірювань. Статистичні методи управління якістю. Кваліметрія. Стандартизація. Сертифікація
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %) практичні заняття, захист індивідуального завдання. • Підсумковий контроль (70 %) – іспит.
Рекомендована література: 1. Бубела Т. З. Методи та засоби визначення показників якості продукції: навч. посібник/Т. З. Бубела, П. Г. Столярчук, Є. В. Походило та ін. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2012.– 292 с. 2. Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17 травня 2001 року №2406-ІІІ. 3. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17 травня 2001 року, № 2407-ІІІ. 4. Х.–Й. Миттаг, Х. Ринне. Статистические методы обеспечения качества. Пер. с нем.– Машиностроение. 1995. – 616 с.