Аналіз і синтез мехатронних систем автомобілів

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.E.22
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: д.т.н., проф. Кіндрацький Богдан Ілліч
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати системні підходи, алгоритми, методи моделювання, аналізу і синтезу мехатронних систем автомобілів; - вміти аналізувати роботу мехатронних модулів і систем автомобіля; застосовувати сучасні методи та засоби для їх дослідження і проектування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні: - Електротехніка, електроніка, мікропроцесорна техніка - Автомобілі супутні: - Мехатронні діагностичні і контрольно-вимірювальні системи автомобілів
Короткий зміст навчальної програми: Методологія наукового пізнання. Фізичне, математичне та імітаційне моделювання. Основні етапи створення мехатронних систем. Багатокритеріальність задач проектування і методи їх розв’язування. Параметрична оптимізація і структурний синтез мехатронних систем. Сучасні програмні продукти для синтезу мехатронних систем автомобіля.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%): усне опитування, захист розрахунково-графічної роботи, виконання практичних завдань; екзаменаційний контроль (70%): 60% – тестова компонента та 10% – усна компонента
Рекомендована література: 1. Кіндрацький Б. І. Основи раціонального проектування машинобудівних конструкцій: Навч. посібник. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. – 200 с. 2. Сажко В. А. Електрообладнання автомобілів і тракторів: Підручник. – К.: Каравела, 2009. – 400 с.

Аналіз і синтез мехатронних систем автомобілів (курсова робота)

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.E.25
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: д.т.н., проф. Кіндрацький Богдан Ілліч
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен виконати курсову роботу на тему: „Проєктування механізмів перемикання передач в АКПП”.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні: - Автомобілі; - Мехатроніка автомобілів. супутні: - Основи автоматизованого проєктування.
Короткий зміст навчальної програми: Курсова робота передбачає проєктування механізмів керування перемиканням передач в АКП автомобіля за заданими вихідними даними.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100% захист курсової роботи): курсова робота, усне опитування.
Рекомендована література: 1. Кіндрацький Б. І. Основи раціонального проектування машинобудівних конструкцій: Навч. посібник. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2005. – 200 с. 2. Яглінський В. П., Іоргачов Д. В. Моделювання динамічних процесів роботизованого виробництва: Монографія. — Одеса: Астропринт. — 2004. — 232 с. 3. Иглин С. П. Математические расчеты на базе MATLAB. — С-Пб.: БХВ-Петербург. — 2005. — 640 с.