Організація автосервісу

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.E.27
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к.т.н., доцент Глобчак Михайло Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Застосовувати набуті знання і розуміння для якісного сервісного обслуговування та ремонту мехатронних діагностичних і контрольно-вимірювальних систем автомобіля; • Вміти організовувати процес технічного обслуговування автомобілів, ведення документації, баз даних автомобілів і клієнтів, планувати і обліковувати кошти на експлуатацію автомобілів; • Вміти організовувати та забезпечувати функціонування систем управління якістю на авторемонтних та сервісних підприємствах автомобільного транспорту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технічна експлуатація автомобілів • Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту • Основи маркетингу
Короткий зміст навчальної програми: Сутність автосервісу. Функціональний аспект організації. Організація виробництва. Забезпечення якості автосервісу та його продукції. Ціна на товари та послуги. Робота з клієнтами. Оперативне управління виробництвом.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %): виконання задач та індивідуальних завдань. • Підсумковий контроль (60 % контрольний захід; 10% усна компонента; екзамен).
Рекомендована література: 1. Марков О. Д. Організація автосервісу. Львів: Оріяна-Нова, 1998. 332 с. 2. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія: Підручник. — К.:Вища шк., 2007. — 527 с.: іл.

Організація автосервісу (курсова робота)

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.E.29
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к.т.н., доцент Глобчак Михайло Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати законодавство, нормативну базу системи управління якістю, методології створення й організації функціонування системи управління якістю на автомобільному транспорті; • Проектувати автосервіс та організовувати виробництво; • Вміти організовувати процес сервісного обслуговування та ремонту автомобілів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Технічна експлуатація автомобілів • Основи будівництва підприємств автомобільного транспорту • Основи маркетингу.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність автосервісу. Функціональний аспект організації. Організація виробництва. Забезпечення якості автосервісу та його продукції. Ціна на товари та послуги. Робота з клієнтами. Оперативне управління виробництвом.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 % захист курсової роботи): курсова робота, усне опитування.
Рекомендована література: 1. Марков О. Д. Організація автосервісу. Львів: Оріяна-Нова, 1998. 332 с. 2. Лудченко О. А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія: Підручник. — К.:Вища шк.., 2007. — 527 с.: іл.