Силові агрегати автомобілів (курсовий проект)

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: д.т.н., проф. Кіндрацький Богдан Ілліч
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – знати будову силових агрегатів автомобілів їх види та характеристики; умови вибору двигунів, зчеплень та коробок передач за заданими характеристиками автомобілів та умовами руху; методи розрахунку зчеплень і коробок перемикання передач; види компонувань силових агрегатів на автомобілях; розраховувати і вибирати опори силових агрегатів; – вміти розраховувати характеристики силових агрегатів їхніх складових і вибирати з існуючих видів двигунів та коробок передач, потрібні для забезпечення тяговошвидкісних характеристик заданого автомобіля.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: – пререквізит: «Автомобілі ч. 1», «Автомобілі ч. 2» – кореквізит: немає
Короткий зміст навчальної програми: Загальна будова і компонувальні схеми автомобілів Види і характеристика ДВЗ Експлуатаційні властивості сучасних ДВЗ Двигуни на альтернативних видах палива Зчеплення автотранспортних засобів Коробки перемикання передач (КПП) Віброізоляція силових агрегатів.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100% захист курсового проєкту): курсовий проєкт, усне опитування.
Рекомендована література: 1. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів. Навчальний Посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене / В.І. Сирота. – К.: Арістей, 2005. 290 с. 2. Бурєнков Ю.А. Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку. Навчальний посібник / Ю.А. Бурєнков, А.А. Кашканов, В.М. Ребедайло. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 267 с. 3. Волков В.П. Теорія руху автомобіля: підручник / В.П. Волков, Г.В. Вільський. – Суми: Університетська книга, 2010. – 320 с. 4. Кисликов В.Ф. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник. – 6-те вид. / В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик. – К.: Либідь. – 400 с. 5. Буровських Ю.І. Будова автомобілів / Ю.І. Буровських, Ю.В. Буральов, К.А. Морозов. – К.: Вища шк., 1991. – 304 с.