Управління якістю в обслуговуванні і ремонті автомобілів

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.E.28
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: к. т. н., доцент Нємий Степан Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати основні задачі системи управління якістю (СУЯ) в технічному обслуговуванні і ремонті автомобілів; сучасну вітчизняну і міжнародну нормативну базу СУЯ; принципи створення нормативної бази СУЯ підприємства; методологію статистичного оцінювання процесів СУЯ; нормативну методологію сертифікації СУЯ автотранспортних та автосервісних пілриємств. • Вміти сформувати політику якості підриємства; визначати основні процеси СУЯ; визначити критерії та вимірники процесів СУЯ; сформувати на підприємстві систему моніторингу процесів; оцінити результативність процесів статистичнимиметодами.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Попередні: Основи технології виробництва і ремонту автомобіля. Технічна діагностика автомобілів. Технічна експлуатація автомобілів, частини 1 і 2. Фірмове обслуговування автомобілів. • Супутні — немає.
Короткий зміст навчальної програми: •Соціально-економічні аспекти створення СУЯ. Нормативна база СУЯ підприємства. Документація СУЯ підприємства. Функціонування СУЯ підприємства. Критерії та показники СУЯ на автомобільному транспорті. Контроль, оцінювання та регулювання СУЯ. Статистичні методи управління якістю.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (30 %) практичні заняття, захист розрахунково-графічної роботи. • Підсумковий контроль (70 %) – іспит.
Рекомендована література: 1. Статистика якості: Підручн. для студ. вищ. навч. закл./В. Б. Захожай, А. Ю. Чорний. – К.: МАУП, 2005. – 576 с. 2. Шуляр Р. В., Шуляр Н. В. Управління якістю. Навч. посібник. – Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2009.– 160 с. 3. Ахмин А. М., Гасюк Д. П. Основы управления качеством продукции. Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд. «Союз», 2002. – 192 с. 4. Х.–Й. Миттаг, Х. Ринне. Статистические методы обеспечения качества. Пер. с нем.– Машиностроение. 1995. – 616 с.