Історія та прогнозування розвитку автомобільного транспорту

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: д.т.н., професор Гудз Густав Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - принципи наукового підходу до оцінки властивостей автомобіля в цілому та його функціональних систем; - основні критерії оцінки технічного рівня перспективних автомобілів; - перспективні напрямки розвитку конструкції автомобілів, їх агрегатів та систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Автомобілі, • Мехатроніка автомобілів, • Електронне та електричне обладнання автомобілів.
Короткий зміст навчальної програми: Основні напрямки удосконалення конструкції автомобіля. Енергетична ощадливість, Зменшення маси. Аеродинамічний опір. Опір коченню. Перспективи розвитку конструкції автомобілів. Підвищення енергетичної ефективності, екологічності та безпеки. Удосконалення електромобілів Альтернативні види пального. Природний газ. Пальне біологічного походження. Етиловий і метиловий спирти. Ріпакові оливи і рапс-метилові оливи. Водневе пальне. Перспективні конструкції автомобілів. Автомобілі з гібридними енергетичними установками (ГЕУ) та на водневому пальному. Паливні елементи «водень-повітря». Математичні моделі енергетики автомобілів з комбінованими енергетичними установками. Нагромаджувачі (рекуператори) енергії. Можливості використання кінетичної енергії руху. Інерційні нагромаджувачі енергії. Гідропневматичні нагромаджувачі енергії. Інтелектуальні бортові системи автомобілів. Гальмівні системи. Забезпечення курсової стійкості автомобіля. Оптимальне керування ДВЗ. Перспективні акумулятори та електрообладнання
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (30 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування. • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмовий ( 60 %) та усна форма (10%)
Рекомендована література: 1.Автомобильный справочник. Перевод с англ. Первое русское изд.-М.:ЗАО КЖИ «За рулем», 2002.- 896 с. 2.Емельянов В.Е., Крылов И.Ф. Автомобильный бензин и другие виды топлива: свойства, ассортимент, применение.- М.: Астрель: АСТ: Профиздат, 2005.- 207 с. 3.Бажинов О.В. та ін., Гібридні автомобілі.-Харків:Крок, 2008.-327 с. 4.Чижков Ю.П., Акимов А.В., Электрооборудование автомобилей. Учебник для ВУЗов.- М.: Издательство «За рулем», 2009. – 384 с.