Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.21
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: Керівниками магістерських кваліфікаційних робіт є викладачі кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: На завершальному етапі навчання студенти освітньо-кваліфікаційного рівня магістр захищають магістерську кваліфікаційну роботу, яка повинна: - засвідчити відповідний рівень підготовленості студента – майбутнього магістра – з дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Автомобільний транспорт»; - продемонструвати навички, теоретичні знання і вміння використовувати їх для розв’язування технічних задач; - показати рівень оволодіння ним законодавчою та нормативно-методичною базою; - вміння оформити у цілісному документі результати досліджень, сформулювати висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: усі дисципліни передбачені освітньо-професійною програмою магістра спеціальності «Автомобільний транспорт» Коререквізит: практика за темою магістерської роботи
Короткий зміст навчальної програми: Магістерська кваліфікаційна робота виконується на основі вивчення відповідної нормативної бази, вітчизняної та іноземної літератури за фахом (підручники, навчальні посібники, монографії, періодичні видання тощо). При виконанні роботи використовуються матеріали практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи. Терміни виконання роботи встановлюється навчальним планом. Орієнтовний обсяг кваліфікаційної роботи становить 60-80 сторінок комп’ютерного тексту без додатків. Структура магістерської кваліфікаційної роботи є такою: бланк пояснювальної записки; завдання; анотація; зміст; перелік умовних позначень (за потреби); вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел; додатки.
Методи та критерії оцінювання: Виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи оцінюють члени ЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю членів комісії, які брали участь у її засіданні. При визначенні оцінки береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студента. Захист кваліфікаційних робіт оцінюється за шкалою ЕСТS і переводиться у 100-бальну шкалу, за нижнім значенням цієї шкали. Кожен член ДЕК оцінює якість магістерської кваліфікаційної роботи за основними критеріями, які наведені у методичних рекомендаціях до виконання магістерської кваліфікаційної роботи. Середнє значення оцінки вважають кінцевою оцінкою захисту кваліфікаційної роботи і переводять у національну шкалу.
Рекомендована література: Методичні рекомендації до виконання магістерської кваліфікаційної роботи студентами спеціальності 8.070106 «Автомобільний транспорт» / Укл.: Б. І. Кіндрацький, Р. Я. Качмар, М. В. Глобчак, М. С. Оліскевич, – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – 36 с. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: підручник / О.А. Лудченко – К.: Знання-Прес, 2003. – 511 с. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів: підручник / В.А. Сажко – К.: Каравела, 2009. – 400 с. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник / Є.Ю. Форнальчик, М.С. Оліскевич, О.Л. Мастикаш, Р.А. Пельо; за загальною ред. Є.Ю. Форнальчика. – Львів: Афіша, 2004. – 492 с. Станції технічного обслуговування: Навчальний посібник / С.Г. Клименко. – Х.: ХАТ, 2006. – 36 с. Гудз Г. С. Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм на типових режимах випробувань: Монографія / Г.С. Гудз, М.В. Глобчак, О.Л. Коляса, Я. Яворський. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – 128 с. Редзюк А.М. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку: Моногpафiя / Державний автотранспортний нaуково-дослiдний i проектний iнститут; за загальною ред. А.М. Редзюка. – К.: ДП “ДержавтотрансНДIпроект” , 2005. – 400 с.