Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Автомобільний транспорт
Код дисципліни: 7.274.01.O.19
Кількість кредитів: 7.50
Кафедра: Автомобільний транспорт
Лектор: доцент Качмар Роман Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати призначення, виробничу структуру і штатний розклад організації; - знати організацію планування і обліку роботи підприємства та його структурних підрозділів, перспективу розвитку; - знати напрями науково-дослідної діяльності організації, тематику досліджень та їхню проблематику; - знати загальні підходи і основні методи розв’язування науково-дослідних задач та їх порівняльне оцінювання; - о знати сновні етапи і способи побудови та дослідження моделей автомобільних систем; - знати експериментальні методи дослідження автомобільних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: попередні фахові дисципліни
Короткий зміст навчальної програми: - систематизація теоретичних знань для якісного виконання сформульованої у темі випускної роботи науково-практичної задачі, - вивчення і узагальнення літературних джерел за темою випускної роботи; - виконання попередніх експериментальних чи теоретичних досліджень, необхідних для написання випускної роботи; - виконання індивідуального завдання, критичне осмислення зібраних даних з метою якісного виконання випускної кваліфікаційної роботи та її захисту; - набуття навиків з виконання науково-дослідної роботи; - підготовка до друку наукової статті; - узагальнення, систематизація, закріплення і поглиблення знань з фахових дисциплін кваліфікаційного рівня «магістр»; - підготовка доповідей і виступів на методичних семінарах, симпозіумах, наукових конференціях.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (100% захист звіту з практики): звіт з практики, усне опитування
Рекомендована література: 1. Програма практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи для студентів ІІ-го курсу спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” / Укл.: Б.І. Кіндрацький, Р.Я. Качмар. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 20 с. 2. Кіндрацький Б. І. Раціональне проектування машинобудівних конструкцій. Монографія // Б. І. Кіндрацький , Г. Т. Сулим. — Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2003. — 280 с. 3. Гудз Г. С. Тепловий розрахунок автомобільних дискових гальм на типових режимах випробувань: Монографія // Г. С. Гудз , М. В. Глобчак , О. Л. Коляса , Я. П. Яворський. — Львів: Ліга-Прес, 2007. — 128 с. 4. Овсяк В.К. Синтез і дослідження алгоритмів комп’ютерних систем // В.К. Овсяк, В.М. Бритковський, О.В.Овсяк: навчальний посібник. — Львів: УАД, 2000. — 276 с. 5. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: навчальний посібник / Є.Ю. Форнальчик, М.С. Оліскевич, О.Л. Мастикаш, Р.А. Пельо; за ред. Є.Ю. Форнальчика. — Львів: Афіша, 2004. — 492 с.