Методи наукових досліджень

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.001
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: д.т.н., професор Вікович Ігор Андрійович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - проводити транспортні дослідження та вміти аналізувати їх результати; - здійснювати прогнозування показників руху; - проводити моніторинг показників аварійності на проїзній частині; - проектувати схеми організації дорожнього руху; - знати методи застосування сучасних наукових досягнень у галузі транспорту та транспортної інфраструктури; - засвоїти статистичні, спеціальні, загально - теоретичні методи дослідження в організації дорожнього руху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Загальний курс транспорту; - Вантажні перевезення; - Пасажирські перевезення; - Організація дорожнього руху.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про науку та творчість. Види та структура наукового дослідження. Загальні принципи організації науково-дослідної роботи. Методи наукових досліджень. Математичне моделювання у наукових дослідженнях. Математичного описування багатофакторних об’єктів, екстремальний пошуковий експеримент, методи обробки експериментальних досліджень та використання результатів наукових досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти (реферат), усне опитування (30%), письмово – усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Білуга М.Т. Методологія наукових досліджень. Підручник -К.: АБУ, 2002.- 480с. 2. Колесніков О.В. Основи наукових досліджень,- К: Центр учбової літератури, 2011.-144с. 3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: навч. посіб. / О.В. Крушельницька. - К.: Кондор, 2006. – 204 с. 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. - 6-те вид., переробл. і доповн. - К.:Знання, 2008.-310 с. 5. Шишка Р.Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт: навч. посіб. / Р.Б. Шишка. - X.: Еспада, 2007. - 361 с. - Бібліогр.: С. 359-361.