Моделювання транспортних потоків

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.002
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: професор Форнальчик Євген Юліанович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - володіти основними поняттями та означеннями з науки про великі складні системи, якими є вулично-дорожні мережі міст з відповідними транспортними потоками та методологією моделювання цих систем; - аналізувати методи моделювання транспортної мережі міста та транспортних потоків; - розраховувати числові характеристики нерівномірності транспортних потоків, часових та лінійних інтервалів між ними, швидкісних показників руху ТЗ; - моделювати на комп’ютерах (з використанням програмних продуктів) транспортні процеси, у т.ч. проїзд через регульовані та нерегульовані перехрестя. - розробляти алгоритми моделювання кореспонденцій, розподілу транспортних потоків
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • організація дорожнього руху • інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху • методи і моделі ОДР та спеціальні методи ОДР • автоматизовані системи управління дорожнім рухом • транспортне планування великих та значних міст
Короткий зміст навчальної програми: Актуальність моделювання транспортних потоків. Характеристика міської транспортної системи. Основні поняття і означення у науці про великі складні системи та у методології моделювання систем. Елементи теорії імовірностей та матстатистики і застосування їх у МТП. Основні показники дорожнього руху, які характеризують транспортні потоки. Моделювання руху ТП та визначення його основних показників. Фазові переходи у ТП. Оцінювання показників ТП як одно- та багатоканальних СМО. Інтелектуальні транспортні системи та управління ТП і дорожні рухом.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: • Форнальчик Є.Ю., Гілевич В.В., Могила І.А. Моделювання транспортних потоків: навч.посібн.- Львів: Вид-во Львівської політехніки,2020.-216 с. • Форнальчик Є.Ю., Могила І.А. та інші. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах: монографія.- Львів: Вид-во Львівської політехніки,2018.-236 с. • Брайловский Н.О., Грановский Б.И. Моделирование транспортных систем.-М.:Транспорт,1978.-125 с. • Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими.-М.:Транспорт,1972.-424 с.

Моделювання транспортних потоків (курсовий проект)

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: професор Форнальчик Є. Ю.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні показники транспортних потоків та закономірності їх зміни, методи визначення та розрахунку; • вміти досліджувати основні показники транспортних потоків та проводити аналіз їх зміни; • самостійно будувати та оцінювати основні функціональні залежності між різними показниками транспортних потоків. • розраховувати і будувати графіки режиму руху транспортного потоку на ділянці автомобільної дороги. • надавати оцінку режимам руху на ділянці автомобільної дороги, надавати практичні рекомендації щодо підвищення пропускної здатності ділянок автомобільних доріг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху (КП); • Основи безпеки руху (КП); • Організація дорожнього руху (КП).
Короткий зміст навчальної програми: Основні показники транспортних потоків. Основні закономірності у зміні показників транспортних потоків. Побудова залежностей між основними показниками транспортних потоків. Пропускна здатність автомобільних доріг та перехресть. Методи визначення пропускної здатності. Побудова та графічна інтерпретація моделі пропускної здатності автомобільної дороги. Розрахунок пропускної здатності нерегульованого перехрестя. Оцінка режиму руху на ділянці автомобільної дороги. Визначення та розрахунок часткових коефіцієнтів пониження пропускної здатності. Розрахунок пропускної здатності на ділянках дороги. Розрахунок рівня завантаження на ділянках дороги.
Методи та критерії оцінювання: захист курсового проєкту(100%)
Рекомендована література: • Форнальчик Є.Ю., Гілевич В.В., Могила І.А. Моделювання транспортних потоків: навч.посібн.- Львів: Вид-во Львівської політехніки,2020.-216 с. • Форнальчик Є.Ю., Могила І.А. та інші. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах: монографія.- Львів: Вид-во Львівської політехніки,2018.-236 с. • Брайловский Н.О., Грановский Б.И. Моделирование транспортных систем.-М.:Транспорт,1978.-125 с. • Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими.-М.:Транспорт,1972.-424 с.