Підвищення безпеки дорожніх умов

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: Рогальський Р.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати методи підвищення безпеки руху на стадії проектування та будівництва дороги; • знати підвищення безпеки руху за допомогою заходів організації руху; • вміти -дослідити стан дорожніх умов на вулицях і дорогах; • дати рекомендації щодо підвищення безпеки дорожніх умов на ділянках доріг; • розробити рекомендації і створити умови підвищення безпеки руху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Організація дорожнього руху • Технічні засоби організації дорожнього руху • Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху • Експлуатаційні властивості шляхів сполучення
Короткий зміст навчальної програми: Взаємний зв'язок елементів дороги та безпека руху. Характеристика елементів трасування доріг. Безпека руху на кривих в плані та профілі. Екологічні аспекти безпеки руху. Методи оцінки небезпечних ділянок доріг. Оцінка конструктивних параметрів дороги методами коефіцієнтів безпеки і шуму прискорень. Метод конфліктних ситуацій. Організація заходів з підвищення безпеки дорожніх умов. Покращання показників безпеки руху пішоходів. Управління швидкостями руху автомобілів. Регулювання використання водіями ширини проїзної частини. Оперативне інформування учасників дорожнього руху про дорожні умови. Заходи забезпечення безпеки руху.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування, контрольна робота; • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (30%).
Рекомендована література: 1. Собакарь А.О., Холмянський Я.Д., Тараненко С.М. Основи безпеки дорожнього руху: Навч. посіб. / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 312с., 20с. іл. 2. Шестокас В.В., Самойлов Д.С. Конфликтные ситуации и безопасность движения в городах. – М.: Транспорт, 1987. – 207 с.: ил., табл. – библиогр: с. 202-206. 3. Дорожньо-транспорті пригоди. Критерій оцінювання дій водія / Авт.-уклад. С.О. Шевцов, К.В. Дубонос. – Х.: Факт, 2003. – 176 с.: іл. 4. Бабков М.В. Дорожные условия и безопасность движения: Учебник для ВУЗов.-М.: Транспорт, 1993.-290 с. 5. Безопасность движения на автомобильном транспорте. Пенежко Г.И. Учебник для автотранспортных техникумов. М.: «Транспорт», 1976, 216с. 6. Галаса П.В., Кисельов В.Б., Куйбіда А.С., Лахно Ю.О., Надгорний Г.М. Експертний аналіз дорожньо-транспортних пригод. – К.: «Експерт-сервіс», 1995, 193с. 7. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учеб. для вузов. / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с.