Спеціальні методи організації дорожнього руху

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.004
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: к.т.н., старший викладач Рогальський Р.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати теоретичні основи забезпечення спеціальних методів ОДР, діючі норми; • знати рекомендації по управлінню транспортними потоками в місцях проведення ремонтних робіт та на залізничних переїздах; • вміти організовувати та управляти дорожнім рухом, включаючи створення та удосконалення автоматизованих систем управління дорожнім рухом; • вміти виконувати проекти по розробці спеціальних методів ОДР на дорогах і вулицях на основі найсучасніших наукових і технічних досягнень. • знати теоретичні основи забезпечення спеціальних методів ОДР, діючі норми; • знати рекомендації по управлінню транспортними потоками в місцях проведення ремонтних робіт та на залізничних переїздах; • вміти організовувати та управляти дорожнім рухом, включаючи створення та удосконалення автоматизованих систем управління дорожнім рухом; • вміти виконувати проекти по розробці спеціальних методів ОДР на дорогах і вулицях на основі найсучасніших наукових і технічних досягнень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Організація дорожнього руху • Технічні засоби організації дорожнього руху • Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху • Експлуатаційні властивості шляхів сполучення • Основи транспортних досліджень і прогнозування.
Короткий зміст навчальної програми: Засоби по забезпеченні безпеки руху в темну пору доби. Рух в зимових умовах. Організація руху в місцях проведення ремонту автомобільних доріг. Методи формування центральної частини міста в організації дорожнього руху. Методи проектування зон пішохідного руху. Методи проектування зон заспокоєного руху. Методи проектування зон заспокоєного руху в центральній частині міст: внутрішні та зовнішні. Організація руху при заторах транспортного потоку.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування; • підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (40%).
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.]; за ред.М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 452 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 4). 2. Поліщук В.П. Організація та регулювання дорожнього руху: Підручник. / за заг. ред. В.П. Поліщука; О.О. Бакуліч, О.П. Дзюба, В.І. Єресов, О.В. Красільнікова, О.В. Христенко. – К.: Знання України, 2012. – 467 с. 3. Лобашов О.О. Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»: Навчальний посібник./ О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 221 с. 4. Лобанов Е.М. Транспортная пласировка городов / Е.М. Лобанов – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. 5. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учеб. для вузов. / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с.ї

Спеціальні методи організації дорожнього руху (курсовий проект)

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: к.т.н., старший викладач Рогальський Р.Б.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати методику збору початкових даних про параметри ВДМ та числові характеристики, якими оцінюють транспортні потоки; - володіти методикою моделювання транспортних потоків; - аналізувати отримані результати з обгрунтуванням напрямів підвищення ефективності роботи перехресть та перегонів з врахуванням змін.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Організація дорожнього руху • Технічні засоби організації дорожнього руху • Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху • Експлуатаційні властивості шляхів сполучення • Основи транспортних досліджень і прогнозування.
Короткий зміст навчальної програми: Записка. Вступ. 1. Аналіз існуючих умов на перегонах, перехрестях вулично-дорожньої мережі. 2. Організація руху в місцях проведення ремонтних робіт. 3. Організація руху в районах з введеними зональними обмеженнями 4. Відповідність впроваджених заходів загальним методичним положенням організації дорожнього руху 5. Опис графічної частини . Висновки. Список літератури. Графічна частина.
Методи та критерії оцінювання: • розрахунково-пояснювальна записка та графічна частина • підсумковий контроль (100 %, контрольний захід, залік): індивідуальний захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.]; за ред.М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 452 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 4). 2. Поліщук В.П. Організація та регулювання дорожнього руху: Підручник. / за заг. ред. В.П. Поліщука; О.О. Бакуліч, О.П. Дзюба, В.І. Єресов, О.В. Красільнікова, О.В. Христенко. – К.: Знання України, 2012. – 467 с. 3. Лобашов О.О. Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»: Навчальний посібник./ О.О. Лобашов, О.В. Прасоленко. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 221 с. 4. Лобанов Е.М. Транспортная пласировка городов / Е.М. Лобанов – М.: Транспорт, 1990. – 240 с. 5. Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения: Учеб. для вузов. / Ю.А. Кременец, М.П. Печерский, М.Б. Афанасьев. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005. – 279 с.ї