Транспортно-експедиторська діяльність

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: к.т.н., доцент Афонін Максим Олександрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Вільно обговорювати державною та іноземною мовами питання професійної діяльності, проектів та досліджень у сфері транспортних систем і технологій усно і письмово; • Розробляти технології вантажних та пасажирських перевезень за видами транспорту на основі досліджень і релевантних даних; • Досліджувати вплив митних процедур на ефективність транспортних технологій; • Розробляти і застосовувати сучасні технології транспортно-експедиторського обслуговування; • Аналізувати та оцінювати ефективність ланцюгів поставок і логістичних центрів, здійснювати розрахунки відповідних показників; • Організувати роботу персоналу, забезпечувати його професійний розвиток та об’єктивне оцінювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Економіка транспорту • Прогнозування транспортних потоків • Моделювання систем доставки вантажів
Короткий зміст навчальної програми: Юридичні особливості роботи експедитора на міжнародному ринку. Оформлення та використання експедиторських документів.Структура транспортно-експедиторських фірм. Функції та обов’язки. Сучасний стан експедиторської діяльності в Україні та напрямки розвитку.Загальний огляд. Термінальна система перевезень. Класифікація терміналів. Вибір стратегії управління формуванням поїзних відправлень. Обґрунтування кількості терміналів. Склади та їх функції. Організація та управління складським господарством. Види упаковок,способи їх виготовлення, функції тари та упаковки. Дані що наносяться на маркуванні. Правила та способи нанесення маркування. Інформаційне забезпечення експедиторської діяльності. Страхування транспортних ризиків.
Методи та критерії оцінювання: • виконання та захист практичних робіт (30%) • екзаменаційний контроль - письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Воркут А.І., Коцюк О.Я., Лебідь І.Г., Мельниченко О.І. Транспортно-експедиторська діяльність. Навчальний посібник. – К.: УТУ, 1998. – 264 с. 2. Кость І.П., Корнелюк Й.А. Організація міжнародних вантажних автоперевезень. Навчальний посібник. – Львів. ЛА «Піраміда», 2002. – 100 с. 3. Сханова С.Э., Попова О.В., Горев А.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание: Учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 432 с. 4. Довідник експедитора. У двох книгах. Книга перша – К.: Основа, 2002. – 624 с. Книга друга – К. : Основа, 2003. – 528 с. 5. Рудняк Ю., Піроженко О., Маханько О., Кузнєцов В. Усе про облік та організацію транспортно-експедиторської діяльності. – 4-те вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 448 с. 6. Транспортне право України.– К.: Юрінком Інтер, 2002.–416 с. 7. Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність». Київ, Парламентське видавництво, 2004. – 14 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).