Економіка транспорту

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Калиновська Н.Л.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування бази знань, необхідної для розуміння економічних процесів, принципів управління та формування попиту і пропозиції на підприємствах транспортної галузі з урахуванням конкурентних переваг.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: Загальних: 1. Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК1); 2. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК2); 3. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК4); 4. Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК5); 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК6); Фахових: 1. Здатність до використання сучасних технологій транспортно-експедиторської діяльності (ФК3); 2. Здатність до управління ланцюгами поставок та логістичними центрами (ФК4); 3. Здатність до управління надійністю та ефективністю транспортних систем і технологій (ФК8); 4. Здатність налагоджувати довготривалу співпрацю із суб’єктами транспортної діяльності, страховими компаніями, відділами та управліннями транспорту при розробці та впровадженні спеціальних методів організації дорожнього руху (ФКС1.4 – для освітньої програми 275.03.02 «Організація і регулювання дорожнього руху»); 5. Здатність ефективно використовувати інструментарій і технології сучасного регулювання дорожнього руху (ФКС2.4 – для освітньої програми 275.03.02 «Організація і регулювання дорожнього руху»).
Результати навчання: - приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, управлінських, соціальних, економічних та правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізу; - розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання шляхом економічного аналізу; - аналізувати та оцінювати ефективність ланцюгів поставок і логістичних центрів, здійснювати розрахунки відповідних показників.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Транспортно-експедиторська діяльність. 2. Управління ланцюгом постачань. 3. Проектний аналіз. 4. Транспортне планування великих та значних міст.
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань і навиків щодо розроблення навичок управління в системі організації дорожнього руху, ґрунтуючись на результатах проведення різноманітних досліджень показників та прогнозування розвитку транспортних систем. Тут детально розглядаються доцільність та оптимальність застосування різних економіко-математичних методів та моделей, аналіз економічних показників процесу, застосування систем аналізу. Весь комплекс такої інформації відповідає вимогам сучасного ринку, а також прогресивним сучасним методам удосконалення управлінського процесу та виробничо-господарської діяльності.
Опис: Лекційні заняття 1. Предмет і задачі курсу. Основні поняття, категорії економіки і управління. Основні риси та відмінності між підприємцем і менеджером. 2. Види та принципи управління. Основні концепції управління. Рівні управління. Сутність і значення планування. Види планів. Бізнес-план транспортного підприємства. Функції та методи управління. 3. Витрати виробничо-господарської діяльності та ресурсне забезпечення підприємств. Сутність і класифікація виробничих ресурсів. Поняття витрат, їх групування та класифікація. 4. Аналіз діяльності АТ підприємств. Оцінка фінансового стану суб’єктів підприємництва. Основні фінансово-економічні показники діяльності. 5. Оподаткування діяльності АТ підприємств. Класифікація та функції податків. Загальнодержавні податки і збори. Місцеві податки і збори. Спрощені системи оподаткування. 6. Сутність основних і оборотних засобів АТ підприємства. Поняття та класифікація, облік і оцінювання, зношення. Амортизація основних фондів та показники ефективності використання. Виробнича потужність підприємства. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів, структура, джерела формування, нормування, показники оцінювання. 7. Персонал підприємства. Поняття продуктивності праці. Організація оплати праці. Регулювання заробітної плати. 8. Маркетингова діяльність транспортних підприємств. 9. Інвестиційна діяльність підприємства. Сутність і види інвестицій. Виробничі інвестиції. Планування капітальних вкладень, джерела їх фінансування. Практичні заняття 1. Аналіз впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на діяльність підприємств автотранспортного комплексу. 2. Розрахунок впливу техніко-експлуатаційних показників АТЗ на оплату праці водія. 3. Розрахунок впливу техніко-експлуатаційних показників АТЗ на собівартість перевезень. 4. Аналіз впливу техніко-експлуатаційних показників АТЗ на продуктивність праці водія. 5. Удосконалення організаційної структури управління на транспортному підприємстві. Аналіз переваг та недоліків існуючої та удосконаленої організаційної структури. 6. Застосування економіко-математичних методів для обрання оптимального маршруту перевезень: лінійного та методу Фогеля. 7. Складання та презентація бізнес-плану транспортного підприємства.
Методи та критерії оцінювання: 1. Виконання та захист практичних робіт - 30 балів. 2. Екзаменаційний контроль: письмова компонента - 50 балів, усна компонента - 20 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль - виконання та захист практичних робіт - 30 балів Екзаменаційний контроль - письмова компонента - 50 балів - усна компонента - 20 балів Разом - 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист звітів до практичних робіт у письмовій формі шляхом проведення контрольного заходу за тематикою роботи у вигляді тесту у ВНС. 2. Проведення екзамену за результатами вивчення дисципліни, який складається з трирівневих теоретичних та практичних завдань. 3. Проведення усної компоненти за результатами написання екзамену, питання якої ґрунтуються на змісті лекційних та практичних завдань.
Рекомендована література: 1. Бойчик І. М., Харів П. С., Хопчан М. І., Піча Ю. В. Економіка підприємства: навч. Посіб. 2-ге вид., виправлене і доповнене. – К. : «Каравела», Львів: «Новий Світ-2000». 2001. – 346 с. 2. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с. 3. Гаврилюк Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 221 с. 4. Економіка підприємства: Підручник за загальною редакцією С. Ф. Подкропивного. 2-ге вид., перероблене та доповнене. – К.: КНЕУ, 2000. – 240 с. 5. О. Є. Кузьмін, С. Б. Романишин, О. О. Пшик-Ковальська, І. С. Процик, Р. Б. Вільгуцька Підприємництво і менеджмент. Навч. Посібник. Львів: «Растр-7», 2017. – 196 с. 6. А. Є. Мачкур, Л. А. Лещій, З. О. Коваль Економіка і управління підприємством: Навч. Посібник. Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010. – 156 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 e-mail: nolimits@lpnu.ua website: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол №35)