Мікромоделювання в середовищі PTV VISSIM

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.E.018
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: к.т.н. Грицунь Олег Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів здатності проєктувати організацію руху транспортних засобів у транспортних потоках на перехрестях, громадських просторах, ділянках вулично-дорожніх мереж та уміти розв’язувати задачі із оптимізації нових схем управління потоками щодо удосконалення транспортних систем шляхом моделювання руху транспортних потоків.
Завдання: Загальні: 1. Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК1). 2. Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК5). 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК8). Фахові: 1. Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання транспортних процесів (ФК2). 2. Здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач у сфері транспортних систем та технологій (ФК11). 3. Уміння аналізувати пропускну здатність транспортних вузлів, затримки, швидкість руху та інші параметри залежно від типу перетину доріг, при зміні схем організації дорожнього руху, оптимізації роботи світлофорних об’єктів, взаємодії пішоходів і транспортних засобів (ФКС1.2). 4. Здатність моделювати транспортні потоки за допомогою спеціалізованих та прикладних програм (ФКС1.3).
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент набуває здатності продемонструвати такі результати навчання: 1. Оцінювати умови руху на ділянка вулично-дорожній мережі та основні показники дорожнього руху на них; 2. Володіти методологією моделювання транспортних потоків, методами математичного дослідження їх з використанням програмного продукту PTV VISSIM; 3. Вміти визначати закономірності та моделі зміни основних параметрів транспортних потоків; 4. Проєктувати та аналізувати схеми організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міст з урахуванням зміни основних показників руху; 5. Використовувати імітаційні моделі руху транспортних потоків для вдосконалення різних варіантів організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моделювання транспортних потоків
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває компетентностей та практичних навиків мікромоделювання в середовищі PTV VISSIM на основі зміни їх основних показників у часі. Застосовуються аналітичні методи аналізу основних показників руху, на основі яких проводиться імітаційне моделювання руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі. Використовуються методи імітаційного моделювання з метою визначення взаємозв’язку між основними параметрами транспортного потоку та подальшого прогнозування динаміки їх зміни за різних умов руху. Такі уміння та навики дають змогу проектувати організацію руху на основі імітаційного моделювання за різних схем організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.
Опис: 1. Методи мікромоделювання 2. Класифікація видів мікромоделювання систем 3. Особливості транспортних систем як об’єкту мікромоделювання 4. Моделі та мікромоделювання транспортних систем 5. Моделі попиту на транспортне обслуговування 6. Імітаційне мікромоделювання в середовищі PTV VISSIM 7. Об’єктно-орієнтовне мікромоделювання 8. Мікромоделювання на перехрестях в одному рівні 9. Експериментальні дослідження функціонування транспортних джерел
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист звітів з лабораторних робіт у письмовій формі шляхом проведення контрольного заходу за тематикою роботи у вигляді тесту; 2. Проведення письмового екзамену за результатами вивчення дисципліни, який складається з трирівневих теоретичних завдань; 3. Проведення усної компоненти за результатами написання екзамену.
Критерії оцінювання результатів навчання: Захист звітів за виконані лабораторних роботів - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 60 балів; Усна компонента - 10 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті / За заг.ред. М.Ф.Дмитриченка.- Книга 1: Основи теорії систем і управління / Є.В.Гаврилов, М.Ф.Дмитриченко, В.К.Доля та ін.- К.: Знання України, 2005.-344 с. 2. Семенов В.В. Математическое моделирование динамики транспортных потоков мегаполисов / В.В.Семенов. Препринт №34 ИПМ им. М.В.Келдыша РАН- М., 2004.- 44 с. 3. Майоров Н. Н. Моделирование транспортних процессов: Уч. пособ. / Н. Н.Майоров, В.А. Фетисов.- М.:Транспорт, 2013.-164 с. 4. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / Д.Дрю.-М.:Транспорт,1972.-424 с. 5. Форнальчик Є.Ю. та інші. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах: монографія/ Є.Ю.Форнальчик, І.А.Могила, В.Е.Трушевський, В.В.Гілевич; за заг.ред. Є.Ю.Форнальчика.-Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018.-236 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Мікромоделювання в середовищі PTV VISSIM (курсовий проект)

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.E.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: к.т.н. Грицунь Олег Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів здатності проєктувати організацію руху транспортних засобів у транспортних потоках на перехрестях, громадських просторах, ділянках вулично-дорожніх мереж та уміти розв’язувати задачі із оптимізації нових схем управління потоками щодо удосконалення транспортних систем шляхом моделювання руху транспортних потоків.
Завдання: Загальні: 1. Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК1). 2. Здатність розробляти проекти та управляти ними (ЗК5). 3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК8). Фахові: 1. Здатність до визначення та застосування перспективних напрямків моделювання транспортних процесів (ФК2). 2. Здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач у сфері транспортних систем та технологій (ФК11). 3. Уміння аналізувати пропускну здатність транспортних вузлів, затримки, швидкість руху та інші параметри залежно від типу перетину доріг, при зміні схем організації дорожнього руху, оптимізації роботи світлофорних об’єктів, взаємодії пішоходів і транспортних засобів (ФКС1.2). 4. Здатність моделювати транспортні потоки за допомогою спеціалізованих та прикладних програм (ФКС1.3).
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент набуває здатності продемонструвати такі результати навчання: 1. Оцінювати умови руху на ділянка вулично-дорожній мережі та основні показники дорожнього руху на них; 2. Володіти методологією моделювання транспортних потоків, методами математичного дослідження їх з використанням програмного продукту PTV VISSIM; 3. Вміти визначати закономірності та моделі зміни основних параметрів транспортних потоків; 4. Проєктувати та аналізувати схеми організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міст з урахуванням зміни основних показників руху; 5. Використовувати імітаційні моделі руху транспортних потоків для вдосконалення різних варіантів організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Моделювання транспортних потоків
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває компетентностей та практичних навиків мікромоделювання в середовищі PTV VISSIM на основі зміни їх основних показників у часі. Застосовуються аналітичні методи аналізу основних показників руху, на основі яких проводиться імітаційне моделювання руху транспортних потоків на вулично-дорожній мережі. Використовуються методи імітаційного моделювання з метою визначення взаємозв’язку між основними параметрами транспортного потоку та подальшого прогнозування динаміки їх зміни за різних умов руху. Такі уміння та навики дають змогу проектувати організацію руху на основі імітаційного моделювання за різних схем організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.
Опис: 1. Збір первинних показників на вулично-дорожній мережі. 2. Опрацювання результатів натурних досліджень. 2. Мікромоделювання елементів вулично-дорожній мережі.
Методи та критерії оцінювання: Захист курсового проекту у усній формі шляхом проведення опитування за результатами провеедних розрахунків.
Критерії оцінювання результатів навчання: Захист курсового проекту - 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті / За заг.ред. М.Ф.Дмитриченка.- Книга 1: Основи теорії систем і управління / Є.В.Гаврилов, М.Ф.Дмитриченко, В.К.Доля та ін.- К.: Знання України, 2005.-344 с. 2. Семенов В.В. Математическое моделирование динамики транспортных потоков мегаполисов / В.В.Семенов. Препринт №34 ИПМ им. М.В.Келдыша РАН- М., 2004.- 44 с. 3. Майоров Н. Н. Моделирование транспортних процессов: Уч. пособ. / Н. Н.Майоров, В.А. Фетисов.- М.:Транспорт, 2013.-164 с. 4. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими / Д.Дрю.-М.:Транспорт,1972.-424 с. 5. Форнальчик Є.Ю. та інші. Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах: монографія/ Є.Ю.Форнальчик, І.А.Могила, В.Е.Трушевський, В.В.Гілевич; за заг.ред. Є.Ю.Форнальчика.-Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018.-236 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).