Проектний аналіз

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.009
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: Рогальський Роман Богданович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - оволодіння навичками практичного застосування отриманих теоретичних знань до рішення конкретних завдань, передбачених курсовою роботою;; - вміти проводити аналіз інвестиційного проекту за будь-якими з його аспектів; - систематизація, закріплення, поглиблення й розширення придбаних студентом знань, умінь, навичок по даному комплексу навчальної дисципліни.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Введення в проектний аналіз Проектний аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Вибір рухомого складу. Розрахунок техніко-економічних показників рухомого складу. Розрахунок потреби рухомого складу. Розрахунок капітальних та експлуатаційних витрат. Розрахунок тарифів та доходів від перевезень. Розрахунок показників ефективності проекту.
Методи та критерії оцінювання: письмовий звіт з курсової роботи, усне опитування
Рекомендована література: 1. Житенко О.В., Бойків М.В. Проектний аналіз. Конспект лекцій для студентів базового напряму «Транспортні технології» спеціальностей «Організація дорожнього руху» та «Організація перевезень та управління на транспорті», - 2013. – 148с. 2. Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344с 3. Рижиков В.С. Проектний аналіз: Навч. посібник. /В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева, та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.