Технічні засоби управління дорожнім рухом

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.E.019
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: к.т.н., доцент Ковалишин Володимир Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування бази знань, необхідної для розуміння стану та перспективи розвитку технічних засобів, що використовуються при управлінні дорожнім рухом.
Завдання: Загальних: 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 2. Здатність розробляти проекти та управляти ними. Фахових: 1. Здатність до управління транспортними потоками; 2. Здатність до управління надійністю та ефективністю транспортних систем і технологій; 3. Уміння організовувати та управляти дорожнім рухом, включаючи створення та удосконалення автоматизованих систем управління дорожнім рухом; 4. Здатність ефективно використовувати інструментарій і техно¬логії сучасного регулювання дорожнього руху.
Результати навчання: – Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проектів у сфері транспортних систем і технологій. – Розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання. – Знаходити оптимальні рішення серед альтернативних варіантів транспортних систем. Методи навчання і викладання: лекції та лабораторні роботи – дослідницький метод, методи математичного та імітаційного моделювання, графічного, аналітичного та статистичного аналізу; самостійна робота – дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: поточний контроль – виконання та захист лабораторних робіт, фронтальне та індивідуальне опитування, проміжне тестування; підсумковий (екзаменаційний) контроль – виконання трирівневого тесту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Підвищення безпеки дорожніх умов, • Спеціальні методи організації дорожнього руху.
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань і навиків щодо основ організації дорожнього руху в різних умовах; методів дослідження параметрів дорожнього руху; основ обліку та аналізу дорожньо-транспортних подій; взаємодії елементів системи ВАДС і умов забезпечення безпеки дорожнього руху; технічних засобів організації дорожнього руху і способів їх використання при організації руху.
Опис: Загальні питання регулювання дорожнього руху. Характер руху транспортних потоків і необхідність регулювання. Показники ефективності світлофорного регулювання. Класифікація технічних засобів управління дорожнім рухом. Координоване регулювання. Основні принципи регулювання. Методи розрахунку програм координації. Багатопрограмне координоване регулювання. Місцева корекція програм координації. Технічні засоби координованого регулювання. Програмно-диспетчерські системи і організація диспетчерського управління. Оцінка ефективності впровадження технічних засобів. Експериментальні дослідження ефективності технічних засобів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист звітів до лабораторних робіт у письмовій формі шляхом проведення контрольного заходу за тематикою роботи у вигляді тесту у ВНС; 2. Проведення екзамену за результатами вивчення дисципліни, який складається з трирівневих теоретичних та практичних завдань; 3. Проведення усної компоненти за результатами написання екзамену, питання якої ґрунтуються на змісті практичних завдань.
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий компонента (50 %, контрольний захід, екзамен); -усна форма (10%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П.Поліщук. Організація дорожнього руху. – К.: Знання України, 2005. – 452с. 2. Cascetta, E. (2009). Transportation Systems Analysis. Models and Applications. Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-0-387-75857-2. 3. Eiichi Taniguchi, Tien Fang Fwa, Russell G. Thompson (2013). Urban Transportation and Logistics (Health, Safety, and Security Concerns). CRC Press. ISBN: 9781482209112. 4. Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G., 2018. Forecasting: principles and practice. Second edition. www.otexts.org.. 5. 1.І.А. Вікович, М.М. Жук, Ю.Я. Ройко. Організація дорожнього руху. – Львів.: НУ «ЛП», 2006. – 162с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Технічні засоби управління дорожнім рухом (курсовий проект)

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.E.021
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: к.т.н., доцент Ковалишин Володимир Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Формування бази знань, необхідної для розуміння стану та перспективи розвитку технічних засобів, що використовуються при управлінні дорожнім рухом.
Завдання: Загальних: 1. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 2. Здатність розробляти проекти та управляти ними. Фахових: 1. Здатність до управління транспортними потоками; 2. Здатність до управління надійністю та ефективністю транспортних систем і технологій; 3. Уміння організовувати та управляти дорожнім рухом, включаючи створення та удосконалення автоматизованих систем управління дорожнім рухом; 4. Здатність ефективно використовувати інструментарій і техно¬логії сучасного регулювання дорожнього руху.
Результати навчання: – Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проектів у сфері транспортних систем і технологій. – Розробляти нові та удосконалювати існуючі транспортні системи та технології, визначати цілі розробки, наявні обмеження, критерії ефективності та сфери використання. – Знаходити оптимальні рішення серед альтернативних варіантів транспортних систем. Методи навчання і викладання: лекції та лабораторні роботи – дослідницький метод, методи математичного та імітаційного моделювання, графічного, аналітичного та статистичного аналізу; самостійна робота – дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: поточний контроль – виконання та захист лабораторних робіт, фронтальне та індивідуальне опитування, проміжне тестування; підсумковий (екзаменаційний) контроль – виконання трирівневого тесту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Підвищення безпеки дорожніх умов, • Спеціальні методи організації дорожнього руху.
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни студент набуває теоретичних та практичних знань і навиків щодо основ організації дорожнього руху в різних умовах; методів дослідження параметрів дорожнього руху; основ обліку та аналізу дорожньо-транспортних подій; взаємодії елементів системи ВАДС і умов забезпечення безпеки дорожнього руху; технічних засобів організації дорожнього руху і способів їх використання при організації руху.
Опис: Загальні питання регулювання дорожнього руху. Характер руху транспортних потоків і необхідність регулювання. Показники ефективності світлофорного регулювання. Класифікація технічних засобів управління дорожнім рухом. Координоване регулювання. Основні принципи регулювання. Методи розрахунку програм координації. Багатопрограмне координоване регулювання. Місцева корекція програм координації. Технічні засоби координованого регулювання. Програмно-диспетчерські системи і організація диспетчерського управління. Оцінка ефективності впровадження технічних засобів. Експериментальні дослідження ефективності технічних засобів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у студентів відбувається за такими методами: 1. Захист звітів до лабораторних робіт у письмовій формі шляхом проведення контрольного заходу за тематикою роботи у вигляді тесту у ВНС; 2. Проведення екзамену за результатами вивчення дисципліни, який складається з трирівневих теоретичних та практичних завдань; 3. Проведення усної компоненти за результатами написання екзамену, питання якої ґрунтуються на змісті практичних завдань.
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий компонента (50 %, контрольний захід, екзамен); -усна форма (10%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Е.В. Гаврилов, М.Ф. Дмитриченко, В.К. Доля, О.Т. Лановий, І.Е. Линник, В.П.Поліщук. Організація дорожнього руху. – К.: Знання України, 2005. – 452с. 2. Cascetta, E. (2009). Transportation Systems Analysis. Models and Applications. Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-0-387-75857-2. 3. Eiichi Taniguchi, Tien Fang Fwa, Russell G. Thompson (2013). Urban Transportation and Logistics (Health, Safety, and Security Concerns). CRC Press. ISBN: 9781482209112. 4. Hyndman, R. J. and Athanasopoulos, G., 2018. Forecasting: principles and practice. Second edition. www.otexts.org.. 5. 1.І.А. Вікович, М.М. Жук, Ю.Я. Ройко. Організація дорожнього руху. – Львів.: НУ «ЛП», 2006. – 162с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).