Транспортне планування великих та значних міст

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.010
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: к.т.н., доцент Афонін Максим Олександрович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Відшуковувати необхідну інформацію у науково-технічній літературі, базах даних, інших джерелах, аналізувати і об’єктивно оцінювати інформацію у сфері транспортних систем і технологій та з дотичних міжгалузевих проблем; • Приймати ефективні рішення у сфері транспортних систем і технологій з урахуванням технічних, соціальних, економічних та правових аспектів, генерувати і порівнювати альтернативи, оцінювати потрібні ресурси і обмеження, аналізувати ризики; • Забезпечувати безпеку людей і навколишнього середовища під час професійної діяльності та реалізації проектів у сфері транспортних систем і технологій; • Розробляти та аналізувати графічні, математичні та комп’ютерні моделі транспортних систем та технологій; • Розробляти технології вантажних та пасажирських перевезень за видами транспорту на основі досліджень і релевантних даних; • Моделювати операції транспортних процесів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Підвищення безпеки дорожніх умов; • Органзіація та управління міськими пасажирськими перевезеннями.
Короткий зміст навчальної програми: Досвід проектування комплексних транспортних систем міст. Комплексні схеми транспорту та комплексні схеми організації дорожнього руху. Зміст і порядок розробки транспортних систем великих міст. Міський пасажирський транспорт. Взаємодія міського та приміського транспорту. Моделювання транспортних потоків у великих містах. Розробка моделі функціонування транспортної мережі великих міст. Розподіл транспортних потоків у транспортній мережі міст.
Методи та критерії оцінювання: • виконання та захист практичних робіт (30%) • екзаменаційний контроль - письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Жук М.М. Пішохідні потоки: конспект лекцій / М.М. Жук, А.Б. Білоус, Г.В. Півторак, В.В. Ковалишин. Львів: НУЛП, 2014. – 116 с. 2. Поліщук В.П. транспортне планування міст. / В.П. Поліщук, Красильникова, О.П. Дзюба. – К: Знання України, 2014. – 371 с. 3. Лобанов Е.М. Транспортная планировка городов: учебник для студентов вузов / Е.М. Лобанов. – М: Транспорт, 1990. – 240 с. 4. Планування міст та транспорт: Навчальний посібник / О.С. Безлюбченко, С.М. Гордієнко О.В. Завальний. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 148 с. 5. Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів: ДБН В.2.3-15:2007. – [Чинний від 2007 – 08 – 01]. – К.: Мінбуд України 2007. – 37 с. – (Державні будівельні норми України). 6. Склад та зміст генерального плану населеного пункту: ДБН Б.1.1-15:2012. – [Чинний від 2012 – 11 – 01]. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2012. – 21 с. – (Державні будівельні норми України).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).