Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Організація і регулювання дорожнього руху
Код дисципліни: 7.275.02.O.017
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: голова науково-методичної комісії спеціальності доктор техннічних наук, професор Форнальчик Є.Ю. кандидат технічних наук, доцент Ройко Юрій Ярославович кандидат технічних наук, доцент Жук Микола Миколайович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – аналіз та дослідження транспортних характеристик учасників дорожнього руху; – оптимізація транспортних процесів і систем; – аналіз та ідентифікація транспортних проектів; – моделювання транспортних і пішохідних потоків; – прогнозування розвитку транспортних систем; – розроблення концепцій щодо транспортного планування та підвищення безпеки дорожніх умов
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • проектний аналіз • спеціальні методи організації дорожнього руху • автоматизовані системи управління дорожнім рухом • транспортне планування великих та значних міст • методи наукових досліджень • моделювання транспортних потоків • психофізіологічні особливості поведінки водіїв
Короткий зміст навчальної програми: Структура магістерської кваліфікаційної роботи: титульна сторінка; завдання на розроблення МКР; анотація (реферат) на українській та іноземній мовах; зміст; вступ; основні розділи з підрозділами роботи, серед яких обов’язково і такі як «Аналіз стану питання в теорії і на практиці», «Методика теоретичних, лабораторних та експлуатаційних досліджень»,«Аналіз результатів досліджень та рекомендації»; загальні висновки з роботи; список використаних літературних джерел; додатки.
Методи та критерії оцінювання: Рівень та повнота виконання оцінюються у відсотках експертною комісією, яка призначається на засіданні кафедри з числа науково-педагогічних працівників, які мають наукові та навчально-методичні праці із зазначених напрямків. Експерта комісія приймає рекомендаційне рішення, яке затверджується завідувачем кафедри про допуск здобувача другого (магістерського) рівня вищої освіти до публічного захисту.
Рекомендована література: 1. Системологія на транспорті. Організація дорожнього руху [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.]; за ред.М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 452 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 4). 2. Поліщук В.П. Організація та регулювання дорожнього руху: Підручник. / за заг. ред. В.П. Поліщука; О.О. Бакуліч, О.П. Дзюба, В.І. Єресов, О.В. Красільнікова, О.В. Христенко. – К.: Знання України, 2012. – 467 с. 3. Безлюбченко О. С. Планування і благоустрій міст / О. С. Безлюбченко, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова: Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 191 с. 4. Поліщук В. П. Теорія транспортного потоку : методи та моделі організації дорожнього руху / В. П. Поліщук, О. П. Дзюба. – К. : Знання України, 2008. – 175 с. 5. Системологія на транспорті. Технологія наукових досліджень і технічної творчості [Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.] ; за ред. М. Ф. Дмитриченка. – К. : Знання України, 2007. – 318 с. – (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. та ін.; кн. 2).