Інтелектуальна власність

Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.291.02.M.16
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к.ю.н., доцент Гачкевич Андрій Олександрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основоположні принципи та норми національного законодавства держав світу у сфері інформаційних відносин та інтелектуальної власності; • знати роль інформаційних систем і технологій у процесах становлення громадянського суспільства та демократизації; • знати поняття та види інформаційного продукту та інформаційної послуги; • знати права та обов’язки суб’єктів ринку інформаційних продуктів та інформаційних послуг; • вміти надавати консультації зацікавленим особам з приводу актуальних проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики України, насамперед в інформаційній сфері; • вміти використовувати інформаційні технології для ведення електронного документообігу, взаємодії із бізнесом, громадянами та міжнародною спільнотою; • вміти застосовувати інформаційні технології та системи для реалізації своїх конституційних прав та інтересів; • вміти обирати вид економічної діяльності з надання інформаційних послуг при реєстрації суб’єкта господарської діяльності; • вміти набувати інформаційні послуги публічного характеру.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Право Європейського Союзу, кореквізити: • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційні продукти та інформаційні послуги: поняття та класифікація. Організаційно-правова структура ринку інформаційних продуктів та послуг. Джерела правового регулювання відносин на ринку інформаційних продуктів і послуг. Суб'єкти правовідносин на ринку інформаційних продуктів та послуг. Цивільно-правові договори про надання інформаційних послуг. Особливості надання адміністративних послуг інформаційного характеру. Проблеми правового забезпечення інформаційного ринку в мережі Інтернет. Правові аспекти надання інформаційних послуг соціальними мережами.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усні опитування, письмові опитування, виконання індивідуальних домашніх завдань (40%); • підсумковий контроль: залікова робота у письмовій формі (60%).
Рекомендована література: 1. Бачило И.Л. Информационное право: основы практической информатики. Учебное пособие / И.Л. Бачило. - М.: 2001. 2. Жиляєв І.Б. Інформаційне право України: теорія і практика: Монографія / І.Б. Жиляєв. – К.: Парламентське видавництво, 2009. 3. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Світовий ринок послуг: навчальний посібник / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. 4. Perritt H.H. Law and the Information Superhighway / H.H. Perritt. – New York: Aspen Publishers, 2001. – 1090 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).