Кваліфікаційний екзамен

Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.291.02.O.7
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Гасько О.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати: • основи граматики: синтаксичні та морфологічні особливості іноземних мов • головні лексико-термінологічні комплекси фахової іноземної мови • теоретичні та практичні постулати письмового і усного перекладу професійно-наукових текстів • знання основ теорії та практики усної та письмової комунікації Вміти: • використовувати методи усної та письмової комунікації • застосовувати навички виразного читання • використовувати систему понять і термінів професійного змісту • застосовувати навички усного та письмового перекладу • володіти навичками мовлення, вміти вести дискусію та полеміку • зрозуміти фахову інформацію на слух
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • • Іноземна мова, частина 1, 2
Короткий зміст навчальної програми: Навчання різних видів усного мовлення іноземною мовою: повідомлень, доповідей, діалогів, бесід, дискусій, презентацій професійного змісту. Тренування теоретичних та практичних засад перекладу, методів перекладу, перекладу лексико-граматичних одиниць мови, перекладу міжнародних фахових текстів, використання методики виразного читання, аудіювання та письма.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль - 100%. Комплексний державний екзамен відбувається у письмово-усній формі і складається з: 1. Аудіювання іноземного фахового тексту з тестовим завданням. 2. Письмового перекладу оригінального іноземного фахового тексту українською мовою. 3. Усної презентації фахової теми. Критерії оцінювання містять оцінювання рецептивних умінь студентів (читання і аудіювання) та продуктивних умінь (говоріння та письма) , в рамках яких студент повинен: • розуміти ідею тексту; • розуміти сутність, деталі і структуру тексту; • визначати головні думки і конкретну інформацію; • робити припущення про ідеї та ставлення; • розуміти особливості дискурсу. • володіти граматичними структурами, характерними для даного рівня; • використовувати відповідну лексику та пунктуацію; • брати активну участь у бесіді, обміні репліками та підтриманні інтеракції.
Рекомендована література: 1. Бала М.І. Англо - український словник в 2-х томах. Київ, 2001 2. Бідасюк Н.В., Боднар Р.В., Якимчук Ю.В. Практикум перекладу. Англійська – українська. – К.: Знання, 2011. – 431 с. 3. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. – Вінниця, 2000. – 446 с. 4. Корунець І.В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця, 2008. – 512 с. 5. Максімов С.Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови). Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2007. – 416 с. 6. Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту: навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Ленвіт, 2012. – 203 с. 7. Мірам Г.Е. Коучінг для усних перекладачів. – К.: Ніка-Центр, 2011. - 228с. 8. Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису. – Вінниця, 2006. – 148 с. 9. English Grammar in Use. Murphy R. Cambridge University Press 1994 10. Jones R. Conference Interpreting Explained. – Manchester. – 2002. – 142 p. 11. Language Reference for Business English. Nick Brieger, J. Comfort 1992 12. Technical Writing and Professional Communication For Non-native Speakers of English. N. Huckin, Leslie A. Olsen. Copyright 1991 by Mc Graw- Hill, Inc. 13. Dictionary of Business English for Learners of English. Edited by Allue Tuck, Phonetics, Editor Michael Ashby. First published 1993. 14. The Oxford Dictionary for the Business World, Oxford University Press. 1993. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спец. »Переклад» / Л.В. Черноватий. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 376 с Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Теорія та практика перекладацького аналізу тексту Ж навч. Посіб. – 2-ге вид., випр. І доп. – К.: Ленвіт, 2012. – 203с. Жулавська О. О., Назаренко О.В. Переклад: теоретичні та практичні аспекти. Навчальний посібник. - Суми : Сумський державний університет, 2017. – 133 с.