Самоменеджмент

Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.291.02.M.13
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к.ю.н., доцент Гачкевич Андрій Олександрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики; - критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні відносини; - застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики; - визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального розвитку; - оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем; - здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та світової політики; - надавати консультації зацікавленим особам з приводу актуальних проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики України, насамперед в інформаційній сфері/
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Право Європейського Союзу, кореквізити: • Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Концепції самоменеджменту: піщинка у морі знань. Що важче – управляти компанією чи собою? Проблема самовизначення та добровільність вибору. Від теорії до практики: критерії ефективності. Інструменти та прийоми самоменеджменту. Софт-скіли у мистецтві управління собою.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усні опитування, письмові опитування, виконання індивідуальних домашніх завдань (40%); • підсумковий контроль: залікова робота у письмовій формі (60%).
Рекомендована література: 1. Зайверт Л. Ваше время — в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время): Пер. с нем./Авт. предисл. В. М. Шепель. — М.: Экономика, 1990. — 232 с. 2. Крикун О.А. Самоменеджмент: учебное пособие / О.А.Крикун. – Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2014. – 344 с. 3. Колпаков В. М. Самоменеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. — 528 с. 4. Лукашевич Н. П. Теория и практика самоменеджмента: Учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — К.: МАУП, 2002. — 360 с. 5. Нетепчук В.В. Самоменеджмент: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 354 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).