Методологія дослідження інформаційних прав людини

Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.291.02.O.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: Сухорольський Петро Михайлович, к. ю. н, доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знання наукових принципів та методології досліджень в сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; знання основоположних принципів та норм національного законодавства держав світу у сфері інформаційних відносин та інтелектуальної власності; уміння проводити методологічно обґрунтовані наукові дослідження явищ та процесів на міжнародній арені; знання основних теорій, історії закріплення, змісту основоположних прав людини; знання концепцій впливу нових інформаційних технологій на державу, право та права людини; розуміння значення прав людини в розвинутому інформаційному суспільстві; усвідомлення загроз та розуміння способів забезпечення прав людини у нових умовах; уміння враховувати цінності прав людини у практичній та дослідницькій діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Право Європейського Союзу. Кореквізити: Кількісні та якісні методи дослідження міжнародних інформаційних відносин
Короткий зміст навчальної програми: Основи теорії прав людини. Права людини в інформаційному суспільстві. Методи досліджень прав людини: загальна характеристика. Методи соціальних наук та права людини. Порівняльно-правовий метод у дослідженні прав людини. Дослідження та вимірювання стану забезпечення прав людини. Оцінювання впливу політики та діяльності на права людини. Теоретичні та методологічні проблеми балансування прав людини.
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування, доповіді на практичних заняттях, контрольна робота (тестові завдання, теоретичні питання)
Рекомендована література: Landman T. Studying Human Rights. – Routledge, 2006. – 197 p. Research Methods in Human Rights: A Handbook / Edited by Bard A. Andreassen, Hans-Otto Sano, Siobhan McInerney-Lankford. – Edward Elgar, 2017. – 480 p. Methods of Human Rights Research / Edited by Fons Coomans, Fred Grunfeld, Menno T. Kamminga. – Intersentia, 2009. – 262 p. Law, Rights and Discourse: The Legal Philosophy of Robert Alexy / Edited by George Pavlakos. – Hart Publishing, 2007. – 378 p. Alexy R. On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison / Robert Alexy // Ratio Juris. – 2003. – Vol. 16. – Is. 4. – P. 433–449. Філософія прав людини / За ред. Ш. Госепата та Г. Ломанна. – 2-ге вид. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 320 с.