Прикладні соціально-комунікаційні технології

Спеціальність: Міжнародна інформація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.291.02.O.27
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Міжнародна інформація
Лектор: к. н. соц. ком., асистент кафедри міжнародної інформації Павлюх Марія Василівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; - здатність виявляти ініціативу та підприємливість; - знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних технологій; - уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення; - здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності);
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Теорія і практика комунікацій. Кореквізити: Суспільна комунікаційна система.
Короткий зміст навчальної програми: Коротка хронологія розвитку Інтернету у світі та Україні. Соціальні мережі. Класифікація національних медіплатформ. Мовне середовище медіаплатформ. Негативний вплив віртуального простору на особистість. Маніпуляція як різновид психологічного впливу в соціальних мережах. Моделі масової комунікації. Ключові платформи для представлення даних (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln).
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (40%): усне опитування, доповіді, контрольна робота, індивідуальні завдання. Підсумковий контроль (60%): екзамен (тестові завдання, теоретичні питання, аналітичні завдання).
Рекомендована література: 1. Berger A.A. Media Analysis Techniques. London: Sage, 1991. 2. DeFleur M. The Theories of Mass Communication. N.Y.: David McKay, 1966. 3. Donath J. 1999. Identity and Deception in the Virtual Community. In Communities in cyberspace, edited by M. A. Smith and P. Kollock. London; New York: Routledge. Suler [Електронний ресурс]. – URL : http: // smg.media.mit.edu/people/Judith/Iden tity/IdentityDeception.html. 4. Habermas J. Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press, 1979.