Процеси енерго- та масоперенесення в наноструктурованих системах (курсова робота)

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.006
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: Доцент, к.ф.-м.н. Понеділок Григорій Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни магістр: - матиме цілісні фундаментальні знання з сучасної теорії енерго- та масо перен-есення в структурованих системах та практичні навички їх застосування; - матиме практичні навички застосу-вання фунда¬ментальних законів та відповідних математичних методів до розв’язування практичних задач; - розумітиме фізику явищ і процесів, які протікають в пристроях мікро- та нано-електроніки, особливості їх прояву в пристроях; - буде здатний слідкувати за сучасними напрямками теоретичних та експери-ментальних досліджень в цій галузі, оцінювати їх перспективи, обирати власні шляхи розв’язання актуальних задач фізики та технології.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Квантова механіка; Статистична фізика та термодинаміка; Фізика квантово-розмірних систем. Кореквізити: Термо- та фотоелектричні явища в твердих тілах; Нерівно¬важна термодинаміка та хімічна кінетика; Фізика та технологія наносистем.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна присвячена систематичному вивченні природи та фізичних особливостей явищ перене-сення енергії та речовини у кристалах та кристалічних сплавах, металевих розплавах, аморфних сплавах, електро-літах, газовому середовищі. Докладно описуються експериментально спостере-жувані особливості процесів пере-несення в мезоскопічних та нанструк¬-турованих системах. Подається доклад-ний опис фізичних моделей та відповідний математичний апарат опису явищ масо- та енергоперенесення в однорідних, просторово неоднорідних, та мезо- та наноструктурованих системах. Дається огляд основних сучасних напрямків експериментальних та теоретичних досліджень та фунда-ментальних проблем, які потребують першочергового вирішення.
Методи та критерії оцінювання: Залік - поточний контроль (20 балів); - оцінка самостійної робіт (20 балів), - контрольні роботи (40 балів), - тестовий контроль у ВНС (20 балів); Разом 100 балів
Рекомендована література: 1. Бокштейн Б.С. Бокштейн С.Э. Жуховицкий А.А. Термодинамика и кинетика диффузии в твердых телах. .— М: «Металлургия», 1974. — 280 с. 2. Lienhard J.H. A heat transfer textbook — Phlogiston Press, Cambridge, 2003. 3. Дмитриев А.С. Введение в нано-теплофизику. --- М: БИНОМ. Набора-тория знаний, 2015, . 750 с. 4. Velazques J.L. The porous medium equation. Mathematical theory — Dpto. de Matematicas Univ. Autonoma de Madrid 28049 Madrid, Spain. 5 Лыков А.В. Теория теплопро¬водности — М: Высшая школа, 1967. 599 с. 6. Imry Y. Introduction to meso¬scopic physics. — Oxford university press, 2002, 304 p. 7. Ксенжек О.С. и др. Электро-химические процесси в системах с пористыми матрицами. Киев, «Вища школа», 1983. 8. Учайкин В.В. Автомодельная аномаль¬¬ная диффузия и устойчивые законы. — УФН, т.173, №8, стр. 847-876, 2003. 9. Lars Musland Theory and calculations of thermoelectric transport in Hete¬ro¬¬structures. — Department of Physics Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Oslo University, 2019.