Наноматеріалознавство

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.001
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: канд. техн. наук, доцент Кондир Анатолій Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати фізичні основи створення і використання наноматеріалів; • вміти застосовувати засоби контролю параметрів і властивостей нанорозмірних об'єктів; • вміти критично оцінювати переваги, недоліки та сфери можливого застосування нових наноматеріалів та нанотехнології; • мати уявлення про сучасні тенденції теоретичних та експериментальних досліджень в обраній галузі технічної фізики; • обирати оптимальні шляхи впровадження нових ідей та використання новітніх досягнень у галузі нанотехнологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • пререквізити: основи наноматеріалознавства, сучасні методи фізичних досліджень, фізика твердого тіла, фізика і технологія наносистем, фізичне матеріалознавство, фізика квантово-розмірних систем; • кореквізити: пристрої молекулярної енергетики нового покоління, фізика і технологія наносистем, функціональні матеріали молекулярної енергетики, виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Наукові основи нанотехнології. Фізичні причини специфіки властивостей наноматеріалів. Методи виробництва наноматеріалів. Методи дослідження будови та властивостей нанооб'єктів. Нанокластерні модифікації Карбону. Нанотрубки. Нанокластери і нанокристали. Наноплівки, нанодроти і нановолокна. Біологічні нанорозмірні й полімерні структури.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з виконання індивідуальних робіт, усне опитування, контрольна робота (30 %); • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55 + 15 %).
Рекомендована література: 1. Заячук Д. М. Нонотехнології і наноструктури: навч. посібник для ВНЗ / Д. М. Заячук. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 581 с. 2. Нанохімія, наносистеми, наноматеріали / С. В. Волков, Є. П. Ковальчук, В. М. Решетняк. – К. : Наукова думка, 2008. – 426 с. 3. Кондир А.І. Наноматеріалознавство і нанотехнології: навч. посібник для ВНЗ / А.І Кондир. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2017. – 452 с.