Фізика квантово-розмірних систем

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.005
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: докт. фіз.-мат. наук проф. Лукіянець Богдан Антонович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: засвоєння теоретичних основ ефектів в низько розмірних структурах на основі квантової механіки та статистичної фізики, що сприятиме більш раціональному вирішенню практичних завдань наноелектроніки
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Статистична фізика і термодинаміка Квантова механіка Електродинаміка і теорія поля Фізика твердого тіла
Короткий зміст навчальної програми: Енергетичний спектр та густина електронних станів в квантоворозмірних структурах. Квантовий транспорт. Ідеї локалізації. Андерсонівська локалізація. Гальваномагнітні явища. Квантовий ефект Холла. Дробовий квантовий ефект Холла. Оптичні властивості квантових ям і надграток. Фанорезонанси. Квантова інтерференція і ефект Ааронова-Бома Резонансне тунелювання.
Методи та критерії оцінювання: оцінка виконання домашніх практичних завдань, контрольна робота (30%) підсумковий контроль (70 %, контрольний захід -залік): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Davies J.H. The Physics of Low-Dimensional Semiconductor. An Introduction. - Cambridge University Press. Cambridge. 1998. 2. Воробьев Л.Е., Ивченко Е.Л., Фирсов Д.А., Шалыгин В.А., Оптические свойства наноструктур., 2001, СПб: Наука. – 188 с 3. Готра З., Григорчак І.І., Лукіянець Б.А. та ін. Наноелектроніка. Л.: Ліга-Прес, 2009. – 340 с.