Економіка і управління підприємством

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: к.е.н. доцент кафедри ЕПІ Кіржецька М.С.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання і розуміння господарських механізмів та процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах сучасних підприємств; • знання і розуміння понятійного апарату, методології і прикладного інструментарію в управлінні підприємством та його структурних елементах; • уміння проводити техніко-економічні розрахунки ключових параметрів діяльності підприємства; • уміння аналізувати фінансовий стан підприємства та розробляти рішення щодо управління прибутком.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Основи економіки
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни спрямоване на формування у студентів системи знань у сфері економіки щодо провадження господарської діяльності в Україні, сучасного економічного мислення та системи спеціальних економічних знань з теорії та практики господарювання первинної ланки економіки.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (30%); підсумковий контроль (70%).
Рекомендована література: 1. Козик В. В. Організація виробництва: підручник / В. В. Козик, А. С. Гавриляк, Т. О. Петрушка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 256 c. 2. Козик В.В. Економіка підприємств: підручник / В. В. Козик О. Ю. Ємельянов, О.Я. Загорецька, О.І.Гудзь, В.М. Мельник .- Львів: Простір - М, 2017. - 405 3. С.Ф. Смерічевський, І.В.Кривов'язюк. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. 3-тє видання, доповн. і переробл. Київ : Видавничий дім “Кондор”, 2020. 396 с.