Імпедансна спектроскопія

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.E.024
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: доцент, к.т.н. Балабан Оксана Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати теоретичні основи, методику та техніку імпедансних досліджень; - знати основні структурні моделі, каталог найважливіших імпедансних моделей; - знати проблемні аспекти моделювання при стаціонарних і нестаціонарних процесах; - вміти будувати імпедансні спектри для матеріалів різної природи та різноманітних фізичних та електрохімічних процесів; - проводити моделювання за даними імпедансних досліджень і визначати числові значення параметрів модельних електричних еквівалентних схем; - вміти робити висновок про природу та механізми протікаючих процесів та реакцій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: фізика, фізика твердого тіла, хімія; - кореквізити: функціональні матеріали молекулярної енергетики, наноматеріалоз-навство, пристрої молекулярної енергетики нового покоління, хімія.
Короткий зміст навчальної програми: Електричні кола із зосередженими параметрами. Імпеданс і адмітанс. Методи і техніка експерименту. Основні структури імпедансних моделей. Імпедансна спектроскопія діелектричних матеріалів. Напівпровідники у змінному електричному полі. Імпедансна спектроскопія твердих електролітичних матеріалів. Фізико-хімічні основи електрохімічного імпедансу. Імпедансні спектри фарадеєвських процесів. Імпедансна спектроскопія ідеально поляризовуваного електроду. Імпедансний аналіз напівпровідникових структур. Нестаціонарний імпедансний аналіз.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен, захист лабораторних робіт, контрольна робота, ВНС-тестування, захист індивідуального науково-дослідного завдання; - поточний контроль (40 %): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів (20%), самостійна робота (10%), ВНС-контроль (10%); - підсумковий контроль (60%): іспит – письмова компонента (50%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. Григорчак І. І., Понеділок Г. В. Імпедансна спектроскопія. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 352с. 2. Поклонский Н. А. Основы импедансной спектроскопии композитов : курс лекций / Н. А. Поклонский, Н. И. Горбачук .- Минск : Белорусский гос. ун-т, 2005 .- 129 с. : ил., табл. 3. Стойнов З. Б., Графов Б. М., Савова-Стойнова Б., Елкин В. В. Электрохимический импеданс. – Москва: Наука, 1991. – 336 с. : ил., табл. 4. Impedance spectroscopy. Theory, experiment and application / Ed. Barsoukov E. and Macdonald J. R.- Wiley interscience (Canada). – 2005. - 585 p. 5. Григорчак І. І., Понеділок Г. В. Лабораторний практикум. Методичні вказівки до ви-конання лабораторних робіт з дисципліни «Імпедансна спектроскопія» для студентів денної та дистанційної форм навчання напрямку підготовки 0702 «Прикладна фізика». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 40с.