Інтелектуальна власність

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: доцент Заіченко Олександр Сергійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • розуміти поняття «інтелектуальна власність», місце інституту права інтелектуальної власності в системі права України; • вміти тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності; • вміти аналізувати суспільні відносини, що регулюються правом інтелектуальної власності, давати їм правову кваліфікацію.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Статистичну обробку матеріалу • Підприємництво та менеджмент • Філософію (особливості наукового пізнання)
Короткий зміст навчальної програми: Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини. Система інтелектуальної власності. Об’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права інтелектуальної власності. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Економіка інтелектуальної власності Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Захист прав інтелектуальної власності Форми захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольні роботи (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Право інтелектуальної власності : Підручник /За ред. д.ю.н., проф. О.А.Підопригори і д.ю.н., проф. О.Д.Святоцького.- К.: Видавничий дім.- 2006.- 622с. 2. Коссак В.М., Якубовський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підруч-ник.-К.:«Істина». - 2007.- 206с. 3. Ієвіня О.В., Мироненко В.П., Павловська Н.В., Пилипенко С.А. Право ін-телектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посібник. - К.: КНТ, 2007.-264с. 4. Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій за ред. В.І.Борисової. Х., 2010. - 110с