Фізико-технічні основи фотоперетворювальних матеріалів і пристроїв

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.M.020
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: к.ф.-м.н. Когут Зіновій Олександрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - вміння аналізувати і досліджувати матеріали напівпровідників та біоструктур на предмет можливості отримання фотоперетворювальних властивостей, - розробляти схеми використання фотоперетворюючих матеріалів; - проводити розрахунки окремих елементів фотоперетворюючих джерел енергії; -проводити комплектацію фотоперетворювальних систем для конкретних задач використання і акумулювання електричної енергії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити : Основи масо- і теплоперенесення, Термодинаміка, Фізика твердого тіла, Квантова фізика. Кореквізити: Фізичні основ енерго- та ресурсоощадності, Фотоелектричні явища в твердих тілах.
Короткий зміст навчальної програми: Опис і аналіз сучасних підходів до матеріалів для фотоперетворення. Процеси технологічної обробки і створення фотоперетворювачів та контактних під’єднань напівпровідникових матеріалів. Каскадні фотоелементи. Системи інверторів та контролерів фотоперетворювачів. Аналізуються фізичні основи процесів створення фотоперетворюючих матеріалів.
Методи та критерії оцінювання: Контроль засвоєння матеріалу включає: -ВНС-тестування (30 балів), захист індивідуального науково-дослідного завдання (20 балів) — разом за семестр 50 балів, -диференційований залік — 50 балів. Сумарна оцінка -100 балів. Диференційований залік – письмова компонента (40 балів), усна компонента (10 балів).
Рекомендована література: 1. Лукутин Б.В., Суржикова О.А., Шандарова Е.Б. Возобновляемая энергетика в децентрализованном электроснабжении.– М.: Энергоатомиздат, 2008. – 231 с. 2. Germany’s electricity generation mix 2015. STROM-Report Renewable energy Germany, 2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://stromreport.de/renewable-energy/ 3. Городов Р.В, Губин В.Е., Матвеев А.С. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2009. – 294 с. 4. Atmospheric Science Data Center. NASA Surface meteorology and Solar Energy, 2016. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/sse.cgi? 5. Попель О.С., Фрид С.Е., Коломиец Ю.Г. и др. Атлас ресурсов солнечной энергии на территории России. – М.: Изд-во МФТИ, 2010. – 83 с. 6. Research cell record efficiency chart. The National Center for Photovoltaics (NCPV) at the National Renewable Energy Laboratory (NREL), 2015. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nrel.gov/ncpv/