Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів

Спеціальність: Прикладна фізика
Код дисципліни: 7.105.01.E.029
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Прикладна фізика і наноматеріалознавство
Лектор: Професор, д.т.н. Андрущак Анатолій Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: - вміти проводити аналітичний опис електрооптичних і фотопружних явищ в кристалічних матеріалах; - знати головні відмінності представлення ефектів в кристалах тензорами 3-го та 4-го рангів; - набути знань про геометричне представлення просторової анізотропії індукованих оптичних ефектів в кристалах різних класів симетрії; - володіти сучасними експериментальними методами та знати необхідну апаратура для досліджень кристалічних матеріалів; - вміти визначати всі елементи матриць електро- та п’єзооптичних коефіцієнтів поляризаційно-оптичним та інтерферометричним методами; - знати і володіти методами акустичних та акустооптичних досліджень кристалічних матеріалів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: фізика, сучасні методи фізичних досліджень, основи кристалооптики; - кореквізити: функціональні матеріали молекулярної енергетики, фізика квантово-розмірних систем, фізика анізотропних середовищ.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Аналітичний опис електрооптичних і фотопружних явищ в кристалічних матеріалах: - лінійний електрооптичний ефект; - п’єзо- та пружнооптичний ефекти; - акустооптичний ефект. 2. Опис та геометричне представлення просторової анізотропії індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах: - аналітичний опис анізотропії індукованих оптичних ефектів у кристалах; - геометричне представлення анізотропії електро-, п’єзо- та пружнооптичного ефектів для кристалів усіх класів симетрії; - опис просторової анізотропії акустооптичного ефекту. 3. Експериментальні методи і апаратура для дослідження кристалічних матеріалів - автоматизований інтерферометрично-поворотний метод вимірювання показників заломлення оптичних матеріалів; - визначення електро- та п’єзооптичних коефіцієнтів поляризаційно-оптичним та інтерферометричним методами; - методи акустичних та акустооптичних досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Екзамен, захист лабораторних робіт, захист індивідуального науково-дослідного завдання; - поточний контроль (40%): опитування на лабораторних заняттях, захист звітів (20%), захист індивідуального науково-дослідного завдання (20%); - підсумковий контроль (60%): іспит – письмова компонента (50%), усна компонента (10%).
Рекомендована література: 1. А. С. Андрущак, О. А. Бурий, Н. А. Андрущак, Н. М. Дем'янишин Просторова анізотропія індукованих оптичних ефектів у кристалічних матеріалах: монографія у 2-ох томах. Том 1. Аналітичний опис, геометри-чне представлення та методика експери-менту. – Львів: Простір М, 2019. – 200 с. 2. І. Мартинюк-Лотоцька, І. Їдак, O. Корнєєв, А. Ратич, А. Андрущак Розрахунок всіх п’єзо-електричних та пружних коефіцієнтів криста-лів LiTaO3 на основі виміряних швидкостей акустичних хвиль // Журнал фізичних досліджень.– 2021.– Т. 25, № 4.– С.4602(1–5). 3. B. Mytsyk, N. Demyanyshyn, A. Andrushchak, O. Buryy. Photoelastic Properties of Trigonal Crystals // Crystals. – 2021. – Vol. 11, iss. 9. – P. 11091095(1–14). 4. Mytsyk B.G., Andrushchak A.S., Vynnyk D.M., Demyanyshyn N.M., Kost Ya.P., Kityk A.V. Characterization of photoelastic materials by combined Mach-Zehnder and conoscopic interferometry: Application to tetragonal lithium tetraborate crystals // Optics and Lasers in Engineering. –2020.–V.127 – P. 105991(1-8).